Lovisa stad undersöker och bedömer systematiskt sina skogars tillstånd

Enligt Lovisa stads strategi (2022–2025) värnar Lovisa om naturens mångfald, främjar miljöns trivsel och värderar kommuninvånarnas möjligheter för motion och idrott även i närnaturen. Att systematisk bedöma Lovisa stads skogar utgör ett oersättligt steg i bevarandet av ekosystemen.

Lovisa stad undersöker och bedömer sina skogars tillstånd. Utifrån detta görs planer för skogsskötsel. Under granskningsronderna kartläggs skogarnas tillstånd och säkerhet samt eventuella skador gjorda av granbarkborren och rottickan.

De planenliga undersökningarna hjälper att lokalisera skogar som är i dåligt skick och som utgör en risk förutom för djurbeståndet även för människor. Försvagandet av barrskogar och granbestånd försvagar skogarnas hälsa och ekosystemets mångfald.

Granbarkborren plågar granbestånd – Rottickan skadar barrskogar

Skogar plågas av skadedjur och svampsjukdomar, så som granbarkborren och rottickan, vilka är ett hot även i Lovisa. Granbarkborren är ett skadedjur som speciellt attackerar granbestånd. Värdefulla granbestånd är riskobjekt för granbarkborren. Rottickan är en av de värsta svampsjukdomarna för barrskogar och den skadar träden i barrskogar genom att sprida sig till trädstammen från rotsystemet och förstöra trädets livskraft.

Granbarkborren attackerar träd som fallit på grund av vinden, men även gamla och försvagade träd och solgassade granar i kantskogar. Rottickan skadar tall- och granskogar. Skadegörarna måste hindras i tid, annars är inte ens friska träd säkra.

Man kan bäst förhindra skador orsakande av granbarkborren och rottickan genom att hindra det att förstörelsen fortsätter och att i framtiden förebygga skadegörarna. För att förebygga skador är det viktigt att upprätthålla skogarnas livskraft genom att i tid förnya de gamla skogarna och i tid gallra de yngre skogarna. Effektiva åtgärder, så som bekämpningsprogram och förnyandet av skog, är nödvändiga för att bevara stadens skogar friska och säkra för alla.

Lovisa stad
centralen för näringsliv och infrastruktur

Markus Lindroos
infrastrukturchef
tfn 050 382 75 50