Lovisa stads bokslut 2019: Ett år av utmaningar och överraskningar

Lovisa stads ekonomi har sjunkit ner i en svacka som är djupare än någonsin tidigare. Bokslutet för 2019 uppvisar ett underskott på 9,15 miljoner euro. Den ursprungliga budgeten hade ett underskott på 2,8 miljoner euro. Den största enskilda orsaken till resultatet var att samfundsskatteinkomsterna blev betydligt lägre än budgeterat.

Av Lovisa stads samfundsskatteinkomster har cirka en tredjedel fallit bort två år i rad. 2019 uppgick samfundsskatteintäkterna till 3,9 miljoner euro.

– Vi ligger nu på en nivå som är blott en tredjedel av var vi stod för bara tre år sedan. Från att ha varit klart över det nyländska medeltalet ligger vi nu klart under, berättar stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Kommunalskatteintäkterna minskade i förhållande till budgeten för 2019, främst på grund av att invånarantalet sjönk. De totala kommunalskatteintäkterna ökade dock med 1,5 miljoner euro i förhållande till 2018.

Statsandelarna överskred den ursprungliga budgeten med 650 000 euro och var 500 000 euro större än 2018.

Lägre utgifter än budgeterat

Stadens kostnader stannade på 1,1 miljoner euro under det budgeterade (111,7 miljoner euro jämfört med 112,8 miljoner euro.)

– Trots att det dåliga resultatet inte kan skyllas på kostnadsöverskridning, är vi tvungna att också granska kostnadssidan. Arbetet med att se över utgifterna och arbeta för högre skatteintäkter kommer att vara högst på agendan. Åtminstone efter att vi fått coronakrisen skött så bra som möjligt, konstaterar Jan D. Oker-Blom.

Investeringar och avskrivningar belastar

Lovisa stad utvecklas aktivt. Investeringarna innebär belastad driftsekonomi och ökad upplåning.

– Investeringar i infrastruktur och byggnader är något vi både vill och bör göra för att vi tror på framtiden och på en gynnsam utveckling i befolkningsmängden på lång sikt. Vi vill satsa på välbefinnandet i staden – för alla åldersgrupper, säger stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén.

Stadens koncern gjorde ett gott resultat och även dividendintäkterna var bättre än förut. Koncernens resultat landade ändå på minus trots ett betydande resultatmässigt tillskott från Kymmenedalens El Ab. Bolaget är ett ägarintressesamfund och Lovisa stad är bolagets största ägare.

Personalens sjukfrånvaro minskade

Enligt den personalrapport som ska lämnas i samband med bokslutet minskade antalet hälsorelaterade frånvarodagar inom stadens personal väsentligt under 2019. Antalet frånvarodagar minskade med nästan 1 700 arbetsdagar eller cirka 9 procent jämfört med 2018.

– Det är väldigt utmanande tider vi lever i, vilket kommer att synas i hur personalen orkar i arbetet, i arbetsmotivationen och arbetstillfredsställelsen. Just därför är det viktigt att vi till exempel fortsätter med programmet Great Place to Work, vars syfte är att öka personalens välbefinnande och arbetstrivsel. Det som vi uppnått förra året i minskad sjukfrånvaro hjälper oss nu att klara de utmaningar vi har detta år, säger Jan D. Oker-Blom.

Stadsstyrelsen i Lovisa behandlade stadens bokslut för 2019 på sitt sammanträde 30.3.2020.