Lovisa stads bokslut för 2021: Överskottet steg till 4,6 miljoner euro

För kommunerna präglades året 2021 av hanteringen av coronaviruspandemin samt av utmaningarna för den offentliga ekonomin i Finland och de reformer som anknyter till dem.

Kommunerna klarade av pandemin ekonomiskt sett bra eftersom staten ersatte de kostnader som hanteringen av pandemin medförde. Lovisa stad fick 2,3 miljoner euro coronaersättningar.

– 2021 blev formen av och tidtabellen för social- och hälsovårdsreformen äntligen klara. Hanteringen av coronaviruset började bli vardag efter att man kom igång med vaccinationerna. Trots detta kommer social- och hälsovårdsreformen och coronaviruspandemin ändå att öka osäkerheten hos oss en tid framåt. Det är bra att vara medveten om eventuella framtida konsekvenser av utbrändhet, vårdskuld och olika sociala problem, påminner Lovisa stads stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Stadens egna verksamheter genomgick inga omvälvande förändringar 2021.

– Vi har dock fortsatt på sparlinjen, och stadens personal har varit väldigt belastad. Trots detta klarade vi 2021 av att minska antalet sjukdomsrelaterade frånvarodagar ytterligare från det minskade antalet för 2020. Personalen som orkade kämpa även med extra uppgifter förtjänar ett tack, säger Jan D. Oker-Blom.

Budgeterat litet överskott blev ett stort överskott

Lovisa stad lyckades öka sitt budgeterade överskott på 220 000 euro för 2021 till ett överskott på 4,6 miljoner euro. Till detta bidrog främst en ökning av samfundsskatteintäkterna med cirka 2 miljoner euro från det budgeterade. Intäkterna från tomtförsäljningen uppgick till 3,3 miljoner euro. Kommunalskattesatsen och statsandelarna höll för trycket från coronaviruspandemin. Utfallet för inkomstskatten var 1,4 miljoner euro större än det budgeterade.

– Utvecklingen av invånarantalet var en besvikelse. Under det första halvåret var utvecklingen klart positiv men blev negativ mot slutet av året. Nettoflyttningen var ändå positiv såsom under tidigare år, konstaterar stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Enligt preliminära uppgifter från Statistikcentralen uppgick Lovisa stads invånarantal vid utgången av 2021 till 14 644 personer. Nettoflyttningen uppgick till +17 personer.

– Den stränga disciplinen på utgiftssidan, som höll oss inom de ekonomiska ramarna, ska uppmärksammas. Året förväntades att vara minst sagt utmanande, men staden visade både verksamhetsmässig och ekonomisk hållbarhet, säger Jan D. Oker-Blom.

– Vi fortsätter arbetet i år när coronaviruspandemin en aning gett efter som en välorganiserad stad med mindre skulder, men tyvärr omgiven av nya kriser och hot.

Stadsstyrelsen i Lovisa stad behandlar stadens bokslut för 2021 på sitt sammanträde 28.3.2022.

Länken till föredragningslistan

Bild: Ekonomichef Fredrik Böhme, ordföranden för stadsstyrelsen Arja Isotalo och stadsdirektör Jan D. Oker-Blom presenterade bokslutet för medier 25.3.2022.