Lovisa stads klimatarbetsverkstäder lyser vägen till ett gemensamt mål – Att vara kolneutral 2035! 

Lovisa stad anslöt på våren till nätverket mot en kolneutral kommun (Hinku). I stadsstrategin finns målet att vara kolneutral 2035.

Anslutningen till nätverket Hinku öppnade dörrar till mångsidiga åtgärder. Det gemensamma arbetet med Nylands förbund inleddes med att sammanträda till arbetsverkstäder om klimatfrågor. Det ordnades tre verkstäder under oktober–november 2023.   

I verkstäderna kartlades först nuläget, utvecklingsobjekten identifierades och målen preciserades. Under den andra verkstaden var kläckandet av idéer för klimatmål och åtgärder en central del av helheten. Under den tredje verkstaden planerades en årsklocka för 2024 i temabord.

Lovisa stads viktigaste metoder för att uppnå kolneutralitet 

Klimatförändringen, minskningen av den biologiska mångfalden och ekonomin är något som måste lösas tillsammans. Framgång kräver att en omedelbar avgörande ändring görs, en ändring som når ända till ekonomins och samhällets strukturer.

Lovisa stads viktigaste sätt att uppnå kolneutralitet finns i att minska trafikrelaterade utsläpp och att främja elektrisk trafik. Den anskaffade energin ska vara lågutsläppig och förnybar energi främjas, till exempel solenergi. Staden strävar efter att möjliggöra användning och produktion av fossilfri energi.

Som tillvägagångssätt inom sektorerna för markanvändning och byggande sågs planläggnings- och markanvändningsplanering, klimatsmart ny- och reparationsbyggande och val som anknyter till byggande. Med klimatsmarta upphandlingar och beaktande av kolfotspåret i upphandlingar och konkurrensutsättningar skulle man få konsumtionen och produktionen hållbar.

Kolsänkor upplevdes vara ett av de viktigaste sätten för att uppnå kolneutralitet. Stadens skogar och grönområden är alltså i nyckelposition då man kompenserar för utsläppen.

Minskande av utsläpp, hållbart byggande och energianvändning samt utveckla skogarna och jordbruket mot en hållbarare riktning sågs som mål som förenar alla.

Det att man lyckats med klimatarbetet berättar om Lovisa stads värden och förbindelse till målen i stadsstrategin.

Klimatarbetsverkstäderna som stöd för organiseringen av Lovisa klimatarbete

Lovisa stad