Lovisa stadsfullmäktige beslöt att avsätta stadsstyrelsen – ordförande för nya stadsstyrelsen är Tom Liljestrand

Lovisa stadsfullmäktige beslöt i sitt sammanträde onsdagen 17.2.2021 att avsätta den nuvarande stadsstyrelsen. Stadsfullmäktige mätte stadsstyrelsens förtroende genom omröstning och med rösterna 30–4, en borta, konstaterade stadsfullmäktige att stadsstyrelsen inte längre åtnjuter förtroende.

Som ordförande för den nya stadsstyrelsen valdes Tom Liljestrand SFP (som suppleant Stefan Thesslund), viceordförande Arja Isotalo SDP (Satu Hämäläinen) och som andra viceorförande Juha Karvonen Saml. (Mia Heijnsbroek-Wirén).

De övriga medlemmarna är: SFP: Lotte-Marie Uutinen (Marina Bruce), Leif Skogster (Jonna Hinttaniemi), Mikael Karlsson (Roger Turku), Eva Sederholm (Nina Björkman-Nysten), SDP: Jari Kekkonen (Toni Paakkarinen) och Sannf: Paula Siljander (Veli-Matti Mettinen).

Bakgrunden till ärendet var ett initiativ gjort av SFP:s fullmäktigegrupp, enligt vilket stadsstyrelsen i Lovisa stad bör återkallas i enlighet med i 34 § i kommunallagen på grund av brist på förtroende.

Stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén anmälde 21.12.2020 att hon lämnar SFP:s fullmäktigegrupp och går över till samlingspartiets fullmäktigegrupp. De nuvarande politiska styrkeförhållandena motsvarar enligt SFP:s fullmäktigegrupp sålunda inte längre den platsutdelning som överenskoms utifrån resultaten i kommunalvalet. Med dessa motiveringar anser SFP:s fullmäktigegrupp att stadsstyrelsen inte längre åtnjuter stadsfullmäktiges förtroende.

Stadsfullmäktige beslutade 20.1.2021 tillsätta ett tillfälligt utskott för att bereda ärendet om att återkalla stadsstyrelsen.  För att reda ut ärendets bakgrund har det tillfälliga utskottet hört både stadsstyrelsens ledamöter och ersättare och stadsfullmäktiges presidium och fullmäktigegrupperna.

Hörande gav upphov till 16 svar. Fyra fullmäktigegrupper meddelade i svararna att stadsstyrelsen inte åtnjuter förtroende på grund av att de politiska gruppernas delning av platser i stadsstyrelsen inte längre motsvarar det som man överenskom ursprungligen. I en fullmäktigegrupps svar konstaterades det att stadsstyrelsen utifrån ideologisk situationsbedömning åtnjuter förtroende och att gruppen sålunda inte understöder det återkallande som framförts i initiativet.

Lovisa stad kommer inte att permittera undervisningspersonalen 2021

Stadsfullmäktige beslöt också att undervisningspersonalen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt gymnasieundervisning inte skall permitteras år 2021 trots att stadsfullmäktige beslöt i juli 2020 om personalens permitteringar.

Tf. direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, näringslivschefen Sari Paljakka valdes till ordinarie tjänst som direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur från och med 1.4.2021.