Lovisaborna föreslog 125 olika användningsobjekt för 20 000 euro

I Lovisa prövar man nu för första gången på deltagande budgetering. Lovisaborna ombads i februari föreslå till vad 20 000 euro skulle kunna användas under detta budgetår. Inalles inlämnades 230 förslag. Då mycket liknande förslag sattes samman, kvarblev 125 olika förslag för arbetsgruppen att behandla. Arbetsgruppen är tacksam för antalet, kvaliteten och mångsidigheten av förslagen!

Under det följande skedet konstaterade man att vissa förslag tyvärr inte fyllde villkoren, till exempel för att genomförandet skulle vara helt för dyrt eller för att projektet i fråga redan var under behandling. Alla förslag förs dock anonymt vidare till centralerna för behandling. Det är fullt möjligt att vissa ännu kan genomföras trots att de inte fortsatte till omröstningsskedet.

De förslag som gick vidare, det vill säga de förslag som preliminärt verkar kunna genomföras inom ramen för de ställda villkoren, utreds nu noggrannare. När alla utredningar färdigställts är det dags för invånarna att rösta om vilket projekt som skall genomföras.