Lovisamodellen – skoj med hobby

Lovisa stad med i pilotskedet för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet – målet ny klubbverksamhet för skolelever

Lovisa stad deltar i det riksomfattande pilotprojektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. I och med detta har ny klubbverksamhet startat i samband med skolorna i början av februari inom ramen för projektet Lovisamodellen – skoj med hobby.

Finlandsmodellen är ett nytt riksomfattande klubbprojekt, vars syfte är att öka barns och ungas välbefinnande. Syftet är att det ska vara möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en avgiftsfri hobby som de tycker om.

I Finlandsmodellen kombineras barns och ungas önskningar om hobbyverksamhet, koordinering av god praxis som redan etablerats och samarbete mellan skola och hobbyaktör.

I slutet av 2020 genomförde vi en förfrågan, varefter vi med mycket snabb tidtabell utarbetade en klubbplan för Lovisa för våren 2021. Under våren samlar vi in erfarenheter och respons från både skolor och skolelever bland annat vad gäller innehåll, tidpunkt och skolskjutsar. Följande ansökningsomgång, för läsåret 2021–2022, börjar redan i mars 2021.

Målgruppen för Finlandsmodellens första skede är årskurserna 1–9 samt elever i tilläggsundervisning. Målet är att etablera Finlandsmodellen som en permanent verksamhetsform i kommunerna. Finansieringskanalerna för klubbarna kommer troligtvis att genomgå ändringar senare, men till en början ansöker man om finansiering för verksamheten genom en årlig ansökan om statsunderstöd.

Lovisamodellen – bland annat parkour, naturfotografering och spel i band

I Lovisas egen modell deltar 6 skolor eller skolcentrum, vilka valts ut utgående från svaren på vår förfrågan och på basis av deras geografiska läge. Klubbverksamheten planerades utifrån önskningar och givetvis också utgående från tillgången på klubbledare på så kort varsel.

I projektets pilotskede deltar våren 2021 Generalshagens skola, Harjurinteen koulu, Koskenkylän koulu och Forsby skola, Lovisavikens skola, Sävträsk skola samt Tesjoen koulu och Tessjö skola.

I februari har vi startat klubbar med temat parkour (ledare personal trainer Arttu Pakkanen från Kotka), naturfotografering (Lovisa kameraklubb), bildkonst (bildkonstnär Pia Sirén), korgboll (KoripalloHokki ry/Minna Mettälä) och grunder i att spela gitarr och spela i band (Jari Kaasinen), och vecka 7 inleds en filmklubb för högstadieelever på Kino Marilyn. Såväl parkour- som naturfotograferingsklubbens verksamhet sker utomhus, så vi hoppas att det fina vädret fortsätter! Båda klubbarna har också varit mycket populära och fyllts i snabb takt, så också klubben för spel i band – som dock på grund av små lokaler har ett väldigt begränsat deltagarantal nu under coronarestriktionerna. Oberoende kan högst cirka 9 deltagare tas med i klubbarna, även om verksamheten skulle ske ute.

I övriga klubbar finns det fortfarande platser, och efter sportlovet ska det åtminstone inledas en cirkusklubb på Generalshagens skola och en historieklubb för högstadieelever i Lovisavikens skola. Alla klubbar är nu riktade till årskurs 3 och uppåt, delvis på önskan av ledarna och delvis på grund av eftermiddagsverksamheten efter skolan som ordnas för eleverna i årskurs 1–2. Målet för projektet just nu är dessutom att också få äldre elever att delta i hobbyverksamhet och prova på något nytt. Det slutliga genomförandet av klubbarna beror på antalet deltagare.

Det har kommit önskemål om bland annat klubbar för matlagning, spelprogrammering, mediekonst och djurskötsel – vi tar gärna emot förslag på bra klubbledare och sätt att genomföra klubbarna!

Skolskjutsarna med i klubbpusslet

Även om Undervisnings- och kulturministeriet inte denna gång godkände användningen av projektfinansieringen för skolskjutsar, har skolskjutseleverna ändå fått delta i Lovisamodellens klubbar, och vi har ordnat skjutsar i den mån det varit möjligt. Med tanke på koordineringen av projektet är detta arbetsdrygt, men ger oss å andra sidan också viktig information inför fortsättningen, så att vi får verkliga erfarenheter och information om vad ett klubbprojekt som genomförs jämlikt kräver på riktigt. Med tanke på fortsättningen är det är möjligt att planera klubbtimmarna på förhand så att de bättre passar in som en del av skoldagen. Den största utmaningen torde ligga i frågan om att säkerställa ett tillräckligt mångsidigt och omfattande utbud i varje skola, för att varje elev skulle kunna hitta just den hobby som hen gillar bäst. I bästa fall leder det som eleven provat på i skolan till en livslång, regelbunden och mer målinriktad hobby, som hen har glädje av hela livet.

Lovisamodellen koordineras av kultur- och fritidstjänsterna tillsammans med skolväsendet. För våren har det reserverats projektkoordinatorresurser (20 %) för projektet, och i början av året sköts projektkoordineringen av kulturproducent Päivi Karppi och 1.3–31.5.2021 av Jaana Laaksonen.

Respons, idéer och förslag på klubbledare och innehåll tas gärna emot! Dessa kan skickas direkt till paivi.karppi@loviisa.fi eller paivi.hamalainen@loviisa.fi.

Mer information om Finlandsmodellen: Finlandsmodellen – Undervisnings- och kulturministeriet (minedu.fi)

Mer information om Lovisamodellen:

Kulturproducent Päivi Karppi, paivi.karppi@loviisa.fi

Välfärdskoordinator Päivi Hämäläinen, paivi.hamalainen@loviisa.fi

Projektkoordinator Jaana Laaksonen (fr.o.m. 1.3.2021), jaana.laaksonen@loviisa.fi