Miljöskyddsföreskrifterna och övergången inom småbarnspedagogiken till ledning i arbetspar behandlas denna vecka

Av stadens förtroendeorgan sammanträder välfärdsnämnden, byggnads- och miljönämnden och nämnden för fostran och bildning ännu denna vecka innan sommarsemesterperioden tar vid.

På sitt sammanträde 25.6.2019 behandlar välfärdsnämnden bland annat ungdomsfullmäktiges verksamhetsdirektiv och fullmäktigemotionen om att befria pensionärer och arbetslösa ifrån att betala avgift för stadens konditionssalar. Nämnden föreslår att man genom intervjuer och enkäter som genomförs i september kartlägger konditionssalarnas användarantal, användarnas besökstider och åldersfördelning. Utifrån uppföljningen kunde ärendet beredas för budgetbehandlingen 2020.

Välfärdsnämndens föredragningslista

På sitt sammanträde 25.6.2019 beslutar byggnads- och miljönämnden bland annat om revideringen av stadens miljöskyddsföreskrifter. Nämnden ska också fatta beslut om beviljande av miljötillstånd för en betongpåle- och betongelementfabrik söder om väg 170 i Pernå där det redan länge funnits en verksam betongpålefabrik.

Byggnads- och miljönämnden yttrar sig också om utkastet till delgeneralplan för vindkraft i Tetom och om YIT Suomi Oy:s miljökonsekvensbedömningsrapport över stenmaterialområdet i Malmgård.

Byggnads- och miljönämndens föredragningslista

Nämnden för fostran och bildning tar på sitt sammanträde 26.6.2019 ställning till övergången inom småbarnspedagogiken till ledning i arbetspar. Avsikten är att man 1.8.2019 övergår till en modell där de två daghemsföreståndarna inom ett område arbetar så att den ena föreståndaren ansvarar för frågor som hänför sig till personalen och ekonomi medan den andra ansvarar för uppgifter i anknytning till klienter och pedagogik.

Nämnden för fostran och bildning ska dessutom behandla den uppdaterade planen för småbarnspedagogiken.

Nämnden för fostran och bildnings föredragningslista