Minskning av skatteintäkter försämrar stadens ekonomiprognos 2019

Lovisa stads resultat för 2019 kommer enligt prognosen att bli sämre än förväntat, emedan ackumuleringen av intäkter varit klart mindre än man väntat. I synnerhet samfundsskatteintäkterna har försvagats betydligt. Stadsstyrelsen behandlar Lovisa stads och Affärsverket Lovisa Vattens delårsrapport för januari–juni på sitt sammanträde 9.9.2019.

Utifrån utfallsuppgifterna i delårsrapporten för januari–juni 2019 uppvisar det sammanlagda resultatet för Lovisa stad och Affärsverket Lovisa Vatten ett underskott på cirka 4,6 miljoner euro. Enligt prognosen är resultatet i slutet av 2019 cirka -10,05 miljoner euro. Vattenaffärsverkets resultat 1–6/2019 är cirka 35 000 euro och prognosen är budgetenlig.

De ekonomiska siffrorna påverkas i år i synnerhet av att inkomsterna avviker från det budgeterade. En kraftig minskning av samfundsskatteinkomsten och minskningen av dess delningsandel minskar skatteinflödet för 2019. Kommunalskatteinkomstens storlek är mindre än man förutsett emedan invånarantalet 2018 underskred det budgeterade. Dessutom försvårar de nationella problemen med ibruktagandet av inkomstskatteregistret förutsägbarheten av skatteinflödet för slutet av 2019.  Vad gäller försäljningsintäkter underskrider speciellt försäljningsintäkterna för sommarstugetomter det budgeterade.

Utgifterna ser enligt prognosen ut att överskridas i synnerhet vad gäller sakkunnigtjänster. Däremot underskrider personalutgifterna det budgeterade med 1,78 miljoner. Antalet sjukfrånvarodagar i staden har sjunkit jämfört med motsvarande period 2018.

Man kan i mer detalj ta del av delårsrapporten, centralernas och Affärsverket Lovisa Vattens utfall samt kommentarerna i anknytning till dem i stadsstyrelsens föredragningslista för sammanträdet 9.9.2019. Med följer även en översikt över investeringarna och personalnyckeltalen.

Stadsstyrelsens föredragningslista 9.9.2019

Ytterligare uppgifter: stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tfn 040 551 75 51, och direktören för stadskanslicentralen Kristina Lönnfors, puh. 0440 555 216.