Nämnden för fostran och bildning tar ställning till undervisningspersonalens permitteringar

Nämnden för fostran och bildning som sammanträder på onsdagen 27.1.2021 behandlar i sitt elektroniska möte bland annat undervisningspersonalens permitteringar 2021.

Stadsfullmäktige beslöt på sitt möte 9.7.2020 att en stor del av stadens anställda permitteras för två veckor som en del av sparåtgärder. Permitteringarna av lärarna skall verkställas våren 2021. Staden har dock fått projektunderstöd av undervisnings- och kulturministeriet och enligt preciseringen skall finansieringen returneras till ministeriet till den del som effekterna av permitteringarna påverkar de funktioner för vilka kommunen har sökt om statens specialunderstöd. I beredningstexten föreslås att undervisningspersonalen inte skall permitteras 2021. Nämnden för fostran och bildning kommer att diskutera saken på mötet.

Dessutom kommer nämnden att behandla till exempel timresursen för den grundläggande utbildningen och gymnasierna läsåret 2021–2022 samt dispositionsplanen för år 2021.

Nämnden för fostran och utbildning, föredragningslista 27.1.2021