Näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlar ikväll delgeneralplanen för Valkom och dess närområden samt tätortsskogsplanen

Lovisa stads näringslivs- och infrastrukturnämnd sammanträder ikväll 29.4.2021 på distans. På föredragningslistan finns bland annat delgeneralplanen för Valkom och dess närområden samt tätortsskogsplanen.

Syftet med delgeneralplanen för Valkom och dess närområden är att styra bland annat byggandet invid västra stranden av Lovisaviken och planeringen av de icke-planlagda områdena. Två planutkastalternativ har uppgjorts av delgeneralplanen. Nämnden kommer att besluta i sitt möte om att officiellt framlägga utkastalternativen för delgeneralplanen och om att begära utlåtanden om dem. Enligt förslaget skulle nämnden ge stadsplaneringsavdelningen möjlighet att komplettera planbeskrivningen och dess bifogade material innan utkasten framläggs till påseende. Ett webbinarium kommer att ordnas för intressenterna under tiden som planutkasten är framlagda. Dessutom möjliggörs givande av respons om planutkastalternativen genom en elektronisk GIS-enkät.

Dessutom finns tätortsskogsplanen på föredragningslistan. Utkastet till tätortsskogsplanen samt enkäten om den var offentligt framlagt i 30 dagar. Under den tid då utkastet var framlagt lämnades det in 41 figurspecifika åsikter och 23 åsikter om allmänna skötselprinciper. Sammanlagt 43 personer lämnade in åsikter. Bemötanden har uppgjorts till anmärkningarna. Nämnden beslutar om den godkänner de uppgjorda bemötandena och fastställer tätortsskogsplanen.

Näringslivs- och infrastrukturnämndens föredragningslista 29.4.2021