Näringslivs- och infrastrukturnämndens möte 16.2.2023

Näringslivs- och infrastrukturnämnden sammanträder 16.2.2023. Nedan några plock bland ärendena.

Försäljningsområde på Gamla strand och evenemangsområden på torget under bostadsmässan

I anbudsförfarandet 20.12.2022-16.1.2023 framkom det ingen aktör som var villig att ha det övergripande ansvaret för Lovisa torg eller på sandplanen på Gamla Strand under tiden för bostadsmässan i Lovisa. På mötet behandlas nu planer att hyra ut områdena i mindre delar.

Åtgärder angående försäljning av Pernå kyrkoby skola

Beredaren föreslår att en konstruktionsundersökning av övre bjälklaget vid vertikalugnen i det stora klassrummet utförs i brådskande ordning och att en försäljning av Kyrkoby skolas byggnader och outbrutna område i nuvarande tillstånd förbereds för stadsstyrelsen genast då resultaten av konstruktionsundersökningen blir klara.

Kan trähus bredvid Esplanad anvisas för boende genom ändring av detaljplan?

Stiftelsen för Lovisanejdens servicehus sr har ansökt om ändring av detaljplan för fastigheten som gränsar till Mariegatan, Långgränd, Drottninggatan och Karlskronabulevarden. Inom området ligger servicehuset Esplanad samt ett litet trähus i hörnet av Mariegatan och Långgränd, vilket skyddats med detaljplan.  Syftet med detaljplaneändringen är att undersöka huruvida den skyddade byggnad som ägs av Stiftelsen för Lovisanejdens servicehus kan anvisas för boende. Målet är att småhustomten i framtiden ska bildas till en separat fastighet, eftersom stiftelsen vill sälja huset. Näringslivs- och infrastrukturnämnden behadlar på mötet om anhängiggörande av detaljplanen

Planläggningsöversikt 2023

Planläggningsöversikten är ett lagstadgat meddelande som kommunen årligen utarbetar. I den presenteras aktuella planläggningsärenden och planläggningsärenden som inom kort kommer att bli aktuella. Planläggningsöversikten för år 2023 finns som bilaga till föredragningslistan.

Näringslivs- och infrastrukturnämndens föredragningslista 16.2.2023