Utvidgning av område som ska planläggas söder om Petersburgsvägen behandlas i näringslivs- och infrastrukturnämnden 29.9.2022

På näringslivs- och infrastrukturnämndens möte 29.9.2022 behandlas en utvidgning av område som ska planläggas söder om Petersburgsvägen vid Lovisa östra anslutning.

Planeringsområdet ligger söder om Petersburgsvägen och nära det planlagda industriområdet vid östra anslutningen. Planeringsområdet är cirka 42 hektar stort. Området föreslås planläggas består huvudsakligen av obebyggt skogsområde. Utarbetandet av detaljplanen styrs av delgeneralplanen för norra delarna av Lovisa och Tessjö i Strömfors (LOTES), i vilken området har anvisats som industriområde där miljön ställer särskilda krav på verksamhetens art (TY). Syftet med detaljplanen är att undersöka om man på området kan placera stora företagstomter.

I detaljplanen anvisas två nya kvartersområden för industri- och lagerbyggnader (T-4). Beteckningen för kvartersområdet är följande: “Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader där det får byggas industribyggnader, såsom fabriker, industrihallar och reparationsverkstäder med förrådsutrymmen och övriga hjälputrymmen samt lagerbyggnader. På kvartersområdet får placeras verksamhets-, kontors- och affärslokaler som betjänar det huvudsakliga användningsmålet. På området får inte placeras sådan verksamhet som orsakar buller, vibration, lukt, luftföroreningar eller annan störning som stör miljön. Områdets obebyggda delar som inte används som passage, parkerings- eller utevistelseområden ska planteras eller hållas i naturenligt vårdat skick.” Planbestämmelsen möjliggör således mångsidigt företagsverksamhet av olika slag och utesluter de tyngsta verksamheterna och sådana verksamheter som orsakar miljöstörningar från området.

Beredarens förslag är att utvidga det område som ska planläggas samt offentligt framlägga planförslaget i 30 dagar och begära utlåtanden om det.

Näringslivs- och infrastrukturnämndens föredragningslista 29.9.2022