Plan för ny skateboardpark i centrum behandlas av nämnden för fostran och bildning 23.3.2022

På nämnden för fostran och bildnings möte 23.3.2022 behandlas ett förslag att bygga en skateboardpark, en samlingsplats med telefonladdare och tak samt en graffitivägg i närheten av Lovisavikens skola. Vidare fastlås elevupptagningsområdena för nästa läsår på mötet där Haddom skolas elever anvisas en ny närskola. Nämnden diskuterar även SFP:s initiativ till språkbad i Forsby och får ta del av Move!-testresultaten i Lovisa.

Ny skateboardpark

En trivsam och ändamålsenlig plats för unga att samlas och vistas i centrum har önskats redan länge. På förslag är nu att det byggs en skateboardpark, en samlingsplats med telefonladdare och tak samt en graffitivägg i närheten av Lovisavikens skola. Under hösten 2021 har en utomstående arkitekt och representanter för ungdomstjänsterna, planläggningen, lokalservicen och den lokala skateboardföreningen kartlagt möjliga platser för en skateboardpark i Lovisa. Enligt dessa representanter är den mest fördelaktiga lösningen för en skateboardpark för närvarande den nedlagda asfalterade och plana basketplanen utanför den nuvarande idrottshallen vid Lovisavikens skola. Motiveringen är att området är synligt och att det redan har sådan bra asfalt som behövs för en skateboardramp.

Elevupptagningsområden

Nämnden för fostran och bildning fastslår på mötet elevupptagningsområden för förskola och grundläggande utbildning från och med 1.8.2022. Enligt förslaget i bredningen sammanslås Haddom skolas elevupptagningsområde med Generalshagaens skolas elevupptagningsområde, då Haddom skolas verksamhet avslutas.

En förfrågan om närskola genomförs under vårterminen 2022 bland vårdnadshavarna till eleverna på den grundläggande utbildningens 1-6 årskurser. Den anonyma förfrågan görs för att man ska få en bättre bild av vilken närskola vårdnadshavarna helst skulle välja ifall de fick välja fritt. Avsikten är att få en bättre uppfattning om vårdnadshavarnas önskemål, med tanke på den fortsatta planeringen av de framtida elevupptagningsområdena. Svaren delges senast på mötet 23.3.2022.

Språkbadsverksamhet

Nämnden diskuterar också SFP:s fullmäktigegrupps förslag att inleda språkbadsverksamhet på både svenska och finska i Forsby skolcentrum/Koskenkylän koulukeskus. Språkbad är en undervisningsmetod där barnen lär sig ett främmande språk genom att höra och använda det i daghemmet och skolan.  Språkbad ordnas vanligtvis så att de barn som har kommunens majoritetsspråk som modersmål språkbadar på minoritetsspråket. I Finland finns dock en skola, språkbadsskolan i Jakobstad, där språkbad ordnas åt båda hållen, då de båda språkgrupperna språkbadar på det andra inhemska språket. För några år sedan fattades ett beslut om att inleda språkbadsverksamhet i Lovisa centrum, men möjligheten väckte inte då tillräckligt med intresse. SFP:s fullmäktigegrupp anser att det nu är dags att på nytt försöka få igång språkbad i Lovisa och hoppas Lovisa blir den första staden i södra Finland där det är möjligt att språkbada på både svenska och finska.

Move!-testresultat

På mötet presenterar välfärdsplaneraren Päivi Hämäläinen Move!-testresultaten i Lovisa. Move! är ett nationellt datainsamlings- och responssystem, som används för att mäta den fysiska funktionsförmågan hos elever i årskurs 5 och 8 i den grundläggande utbildningen.

Nämnden för fostran och bildnings föredragningslista 23.3.2022

Bild: MESSALA CIULLA från Pexels