Projekt för att stöda och utbilda enskilda väglag i landsbygdsnämnden 10.2.2022

Förnyande av jaktarrendeavtal och ett projekt för att stöda och utbilda enskilda väglag hör till ärendena som behandlas på landsbygdsnämdens sammanträde 10.2.2022. Väglagen i Lovisa kan nu ansöka om underhållsbidrag för detta år.

Projekt för att stöda och utbilda enskilda väglag

Lovisas landsbygdsenhet har under landsbygdsnämnden startat projektet Välskötta vägar i Lovisa 2022-23. För projektet beviljas Lovisa statsbidrag. Syftet med projektet är att stöda de enskilda väglagen genom bland annat råd hur grundförbättringsprojekt startas, finansieras och förverkligas. Projektet startades med ett infobrev, som skickades till väglagen 28.1.2022. En enkät till väglagens kontaktpersoner skickas per e-post i februari. Via enkäten kartläggs behovet av grundförbättringar och väglagen ges möjlighet att ge önskemål på övriga saker som de behöver veta mera om.

Förnyande av jaktarrendeavtal

Staden har åtta jaktarrendeavtal för sina marker, av vilka sju upphör vid utgången av februari. Ett av de avtal som löper ut kan inte förnyas, eftersom de markområden som avtalet gäller har sålts. Ingen ansökning har ordnats om avtalen, utan man utgår ifrån att arrendatorerna fortsätter med arrenderingen. De flesta arrendatorerna har kontaktat staden angående förnyandet av avtalen. I allmänhet är det inte möjligt att konkurrensutsätta jakträtten, eftersom det skulle kräva ett väldigt stort enhetligt skogsområde. Arrendeavtalen har ingåtts för fem år, vilket är en kortare tid än vad som är vanligt för jaktarrendeavtal. Det sker dock många förändringar på stadens markområden, och denna kortare arrendetid garanterar flexibilitet. För jakträtten har tagits ut ett arrende på 0,2 €/ha/år, det vill säga 1 €/ha/avtalsperiod. Huvudsyftet för arrendeavtalen är dock att reglera bestånden, inte den symboliska hyran.

Väglagens underhållsbidrag

Väglagen i Lovisa kan ansöka om underhållsbidrag 2022 av Lovisa stad fram till 8.4.2022 kl. 14. Ansökningarna inlämnas till Lovisa landsbygdsenhet, Lovinfo eller per e-post till yksityistiet@loviisa.fiAnsökningsblanketter och information om understöden har 28.1.2022 skickats per post åt cirka30 väglag i Lovisa. Ansökningsblanketter och anvisningar för bidrag fås även från Lovisa landsbygdsenhet i Liljendal och finns på stadens webbplats.

Landsbygdsnämndens föredragningslista 10.2.2022