Projektbolaget för den Östra strandbanan har finansiering

Kommunikationsministeriet meddelade 30.9 att ministeriet exkluderar Östra strandbanans alternativ från projektbolaget för den östra banförbindelsen. Meddelandet verkar basera sig på en missuppfattning om planeringsfinansieringen för den Östra strandbanan som använder sträckningen Borgå–Luumäki-linjen.

Sommaren 2020 beslutade fullmäktige i i kommunerna längs den Östra strandbanan att kapitalisera projektbolaget med inalles 37,7 miljoner euro. Den redan beslutade kapitaliseringen skulle fördelas enligt följande: Lovisa 6,0 miljoner euro, Pyttis 2,1 miljoner euro, Kotka 21,4 miljoner euro och Fredrikshamn 8,2 miljoner euro.

Enligt en preliminär uppskattning uppgick andelen finansiering från andra offentliga eller privata aktörer till 16,3 miljoner euro efter denna finansieringsgrund. Borgå stad ska enligt stadsstyrelsens beslut 31.8 preliminärt delta i att etablera och finansiera projektbolaget för Östra strandbanan med högst 10 miljoner euro, även om sträckningen av Östra strandbanan framskrider.

Dessutom har HaminaKotka Satama Oy meddelat att bolaget kommer att delta i ytterligare diskussioner tillsammans med sina ägare Kotka stad och Fredrikshamn stad om kapitaliseringen av projektbolaget. Tre företag som har verksamhet i hamnen har också uttryckt intresse för att kapitalisera projektföretaget.

Transport- och kommunikationsministeriet har informerats om att städerna längs den Östra strandbanan tillsammans med hamnbolaget och företagen söker en lösning på det återstående beloppet på 6,3 miljoner euro, om det inte täcks av EU-understöd eller deltagande av Helsingfors och andra städer. I meddelandet betonade man att städernas finansieringsbeslut är preliminära och att de är redo att i mer detalj förhandla om finansieringsandelarna när det har beslutats om bansträckningen och alla parter som berörs av banan är kända.

Finansieringsbasen har således försäkrats att vara i ordning, och man har även fått med sådana aktörer inom näringslivet som anser att banan är av yttersta vikt för Finlands konkurrenskraft.

Städerna och kommunerna längs den Östra strandbanan är redo för snabbt beslutsfattande för att fastställa den finansieringsbas som redan tidigare har meddelats och kommer att kräva att vidare förhandlingar inleds på grundval av detta vad gäller den Östra strandbanan.

Ytterligare information:

Esa Sirviö, Kotka, stadsdirektör, tfn 040 097 52 11
Jan D. Oker-Blom, Lovisa, stadsdirektör, tfn 040 551 75 51
Hannu Muhonen, Fredrikshamn, stadsdirektör, tfn 040 828 12 83
Jouni Eho, Pyttis, kommundirektör, tfn 044 767 66 74
Kimmo Naski, HaminaKotka Satama Oy, verkställande direktör, tfn 020 790 88 01