Räddningsverksamhetsövningen Lovisa22 ordnas i början av december

I östra Nyland ordnas den 1 december 2022 en räddningsverksamhetsövning som är förknippad med kärnkraftverket i Lovisa. Övningen Lovisa22 är en del av normalt beredskapsarbete för situationer där strålningsfara kan uppstå.

I övningen Lovisa22 deltar förutom personal från Fortums kärnkraftverk även bland annat Strålsäkerhetscentralen STUK och Lovisa stad. Räddningsverket i Östra Nyland har huvudansvaret för den externa räddningsplanen och arrangerandet av övningen. Inom kommunikationer används en virtuell övningsmiljö som förverkligas av kommunikationsenheten vid Helsingfors universitet. 

Enligt Inrikesministeriets förordning bör den externa räddningsplanen vid ett kärnkraftverk testas åtminstone vart tredje år. 

  – Räddningsverksamhetsövningarna som ordnas regelbundet är en del av normalt beredskapsarbete, berättar övningens ledare Santeri Pohjolainen vid Räddningsverket i Östra Nyland. I östra Nyland övar vi förutom vid kärnkraftverket i Lovisa även till exempel på industriområdet i Sköldvik. 

Syns knappt i stadsbilden 

 – Den vanliga Lovisabon kommer knappt att lägga märke till övningen medan den pågår, förklarar Santeri Pohjolainen. Lovisa22 är nämligen i huvudsak en lednings-, kart- och kommunikationsövning. Avsikten är att testa till exempel samarbetet mellan olika deltagande organisationer, informationsgång samt upprätthållande av lägesbild. 

–  Regelbundna övningar och upprätthållande av beredskapen är en del av ledningsarbetet i staden, säger Jan D. Oker-Blom, stadsdirektör i Lovisa. Det är väldigt viktigt att vara beredd på hot av olika slag, som vi ju nu tyvärr har fått bevittna på annat håll i Europa. Situationen i Finland och i Lovisa är bra just därför att vi satsar på säkerhet samt förutsägande och föregripande arbete i gott samarbete myndigheter sinsemellan. 

Övningen simulerar hantering av en långvarig situation 

I övningen Lovisa22 simuleras en allvarlig reaktorolycka och ett utsläpp i omgivningen som en följd av olyckan. 

 –  Medlemmarna i kraftverkets beredskapsorganisation får praktisk övning i bland annat ankomst- och avgångsrutiner i en strålningsolyckssituation, berättar Juho Vanhanen, säkerhetsdirektör vid Fortum. Vid sidan av kraftverkets tekniska hantering övar vi även planering av personalresurser i långvariga situationer. 

Förutom beredskapsorganisationen vid kraftverket i Lovisa deltar även en stor grupp experter vid Fortums huvudkontor i Esbo. 

 – Vi har under de senaste åren utvecklat planerar och beredskap på ett brett plan i samarbete med myndigheter. Vi väntar med stort intresse på övningen och möjligheten att testa planerna i praktiken, fortsätter Vanhanen. 

Strålsäkerhetscentralen har beredskap för strålningssituationer av alla slag. En storskalig olycka vid ett kärnkraftverk skulle belasta hela samhället på ett betydande sätt. 

–  Kriget i Ukraina visar vikten av att vara beredd även på osannolika händelseförlopp, säger ledande expert Jukka Kupila vid Strålsäkerhetscentralen. 

Vid samma tid som Lovisa22 (30.11– 1.12) ordnar Regionförvaltningsverket i Södra Finland beredskapsövningen Kaakko22 för kommuner och säkerhetsmyndigheter i Kymmenedalen och Södra Karelen. Huvudscenariot i Kaakko22 är kopplat till befolkningsskydd, förflyttning av befolkning och extensiv immigration. Händelserna i övningen Lovisa22 är en del av processen i Kaakko22. Om Kaakko22 informeras separat.