Råttor i rörelse i Lovisa – Så här bekämpar du dem!

Det har gjorts flera råttobservationer i Lovisa bland annat i Nedre stan och vid Björnvägen i Isnäs under hösten 2022.

Här finns några anvisningar för vad man ska göra om man ser råttor på gården eller hör råttprassel i väggarna. Det finns skäl att anlita en professionell bekämpare av skadedjur om man ser flera råttor och om det finns bekräftade boplatser i närheten. Det är fastighetsägaren som ansvarar för råttbekämpningen.

Fixa alltid först upp platserna för insamling av avfall

Kontrollera att dina avfallsinsamlingskärl är i skick och att till exempel lövkomposten på gården inte blivit ett gömställe eller en boplats för råttor.

Avfallshanteringen på fastigheten ska ordnas så att djur inte har tillgång till avfallskärl eller kompostbehållare för bioavfall. Avfallskärlen ska vara hela och snygga och deras lock ska alltid hållas slutna. Det lönar sig att också kontrollera att den eventuella pluggen på undersidan av avfallskärlet är sluten.

Lövkomposten kan vara ett gömställe för råttor

Råttan föredrar fuktiga ställen på marknivå där den lätt kan gräva underjordiska gångar. En lövkompost är just en sådan plats. Råttkullar får också ett bra skydd av olika bräd- och skrothögar, och därför bör de röjas undan.

Man kan även i fortsättningen kompostera trädgårdsavfallet på den egna gården, men det lönar sig att ägna uppmärksamhet åt hur man sköter lövkomposten. Lövkomposten måste vändas och luckras upp regelbundet så att processen får syre och förmultningen går framåt. Om det finns spår av råttor i lövkomposten lönar det sig att tömma kompostbehållaren ända tills man når dess botten.

En kompostbehållare för bioavfall ska alltid vara värmeisolerad och skyddad mot skadedjur. Man bör även utföra efterkomposteringen av bioavfall i en kompostbehållare som är skyddad mot skadedjur.

Trädgårds- eller annat bioavfall får inte dumpas i skogar eller parker. Det strider mot nedskräpningsförbudet i avfallslagen, och också på dessa ställen kan råttorna använda trädgårdsavfallshögarna som gömställen och boplatser och bioavfallet som näringskälla. Det ökade antalet råttobservationer vid Björnvägen i Isnäs kan vara förknippade med den rätt stora mängd fiskavfall som dumpats i ett närliggande skogsområde.

Fågelmatning lockar gnagare

Då vintern närmar sig behöver uppmärksamhet ägnas åt matningen av fåglar, i synnerhet om råttor synts till på området. Fröna lockar till sig alla slags gnagare till matningsplatsen och dess närhet. Om man ändå vill mata fåglar är talgbollar eller motsvarande mat ett bättre alternativ.

Fågelmaten ska förvaras i helt täta förvaringskärl av ett gnagarsäkert material. En plåthink med lock är ett bra alternativ. Även husdjurens så som hönsens, hamstrars och kaniners matförråd bör förvaras så att det inte intresserar råttor eller andra gnagare.

Fastighetsägaren har ansvaret för att göra sig av med råttorna

Råttor orsakar skada genom att smutsa ned livsmedel, sprida smittsamma sjukdomar och gnaga sönder konstruktioner och apparater. Det är allt skäl att anmäla råttobservationer till tomtägaren eller disponenten. På egnahemshusområden lönar det sig att diskutera saken med grannarna och påbörja bekämpningen samtidigt.

Råttor kan bekämpas med fällor eller genom förgiftning. Alla bekämpningsåtgärder behöver utföras samtidigt. Råttfällorna ska placeras ut så att de inte medför fara för barn, husdjur eller vilda djur. Fällorna ska kontrolleras dagligen. Döda råttor kan kastas bort med blandavfallet.

Om råttproblemet är mer omfattande rekommenderas det att man anlitar en professionell bekämpare av skadedjur. Giftbeten säljs inte längre till allmänheten, så det krävs alltid professionell hjälp för att använda dem.

Du har väl kommit ihåg att göra anmälan om kompostering?

Kompostering av livsmedelsavfall ska anmälas till Nylands avfallshanteringsmyndighet på deras webbplats.

Närmare information

Lovisa stads miljövårdsinspektör Maud Östman, tfn 0440 555 413, maud.ostman@loviisa.fi