Reparationen av den nya delen av Harjurinteen koulu färdig

Reparationen av den nya delen av skolan Harjurinteen koulu i Lovisa centrum har blivit färdig. Lågstadieskolans elever och personal flyttar tillbaka in i lokalerna efter höstlovet (18–21.10.2019).

Sedan årsskiftet har man utfört omfattande reparationsarbeten i den nya delen av Harjurinteen koulu, som ursprungligen blev färdig 2014. En del av arbetena hängde samman med reparationen av byggnadsfel som uppdagats. Bland annat mellanbjälklagskonstruktioner revs och torkades. Alla golvbeläggningarna i undervisningslokalerna, aulorna och korridorerna förnyades, delvis på grund av att den fukt som kommit från konstruktionerna hade skadat golvmaterialet.

– Alla håligheter i mellanbjälklagets håldäcksplattor undersöktes och deras fukthalt mättes. Från golven avlägsnades tidigare lim och utjämningsmassor. En del av golvytorna värmebehandlades för att få bort fukt och flyktiga organiska föreningar (VOC), berättar sakkunnig Tapani Moilanen från Ramboll Finland Ab.

Golvmaterialen i undervisningslokalerna, matsalen och omklädningsrummen byttes ut från plastmattor till polyuretanbeläggning. Golvmaterialet i aulorna och korridorerna består nu av keramikplattor.

– I golvbeläggningar gjorda av polyuretanmassa finns det inga vattenlösliga beståndsdelar som skulle kunna ta skada av en alkalisk fuktbelastning. Denna typ av beläggning tål fuktbelastning betydligt bättre, vilket innebär att den fukt som eventuellt finns kvar i konstruktionerna inte kommer åt att skada beläggningen på samma sätt som den kan skada en mattbeläggning som fästs med lim. Keramikplattor tål också eventuell fuktbelastning utan att skadas, klargör Tapani Moilanen.

Det gjordes ändringar i skolans ventilationssystem: antalet ventilationsspjäll ökades, man ställde om frånluftsventilerna i undertaksutrymmena och gjorde ändringar i bottenbjälklagets ventilationssystem. Ventilationssystemet har också rengjorts.

Dessutom förstärktes undertakplattornas fästningar.

Fortsatt kontroll av byggnadens fuktvärden

I samband med reparationsarbetet installerades fuktighetsmätare i ytterväggar och golvkonstruktioner i skolbyggnaden. Med hjälp av dem kan man fortsätta kontrollera fuktvärdena. I byggnadens golvkonstruktioner finns det cirka 70 sensorer och i väggarna cirka 20 sensorer.

– Man beslöt att skolan tas i bruk först efter höstlovet, trots att reparationsarbetena blev färdiga redan i september. På detta sätt ville man säkerställa att de reparerade lokalerna har hunnit vädras tillräckligt, konstaterar lokalchef Antti Kinnunen.

Skolans personal fick denna vecka bekanta sig med de reparerade lokalerna. Det första intrycket är att lokalerna är fräscha och rena, därför är förväntningarna höga.

– Det är en stor lättnad att få årsklasserna 0–6 under samma tak med tanke på hanteringen av vardagen, även om reparationen av den gamla delen pågår och verksamheten i årsklasserna 7–9 och gymnasiet fortsätter i tillfälliga lokaler. Vi strävar till att verksamheten är så normal som möjligt både före och efter höstlovet trots den stora flytten, berättar Harjurinteen koulus rektor Laura Tenhunen.