Resultaten av enkäten om parkering i Lovisa centrum: Invånarnas synpunkter och framtida möjligheter


Syftet med enkäten om parkering i centrum som utfördes i Lovisa var att kartlägga erfarenheter hos människor som parkerar i Lovisa centrum och deras synpunkter på hur parkeringen kunde utvecklas. Enkätens resultat kommer att utnyttjas vid planering och planläggning av Lovisa centrum. Denna enkät är en del av ett lärdomsprov inom utbildningsprogrammet för hållbar stadsmiljö vid LAB-yrkeshögskolan.

Bakgrund om dem som svarade på enkäten

Enkäten fick 206 svar från olika håll i Lovisa. Hälften av dem som svarat bor nära Lovisa centrum och 10 % var icke-ortsbor. Majoriteten var 44–79 år gamla, och åldersgrupperna 18–24-åriga och över 80-åriga hade de lägsta svarsfrekvenserna.

Relation till centrum

 • 35 % bor i centrum
 • 23 % arbetar i centrum
 • 68 % använder tjänster i centrum

Resultat som gäller bilar

 • 94 % äger en bil eller ett annat motorfordon
 • 96 % använder inte hyresbil eller bildelningsbil
 • 80 % hittar en parkeringsplats vid behov, medan 16 % inte alltid gör det
 • 73 % anser att det finns tillräckligt med parkeringsplatser, medan 20 % är av annan åsikt

Behovet av parkering

 • Det finns behov för en parkeringsplats cirka 2–3 gånger per veckan
 • Vanlig parkeringstid är cirka en timme
 • Parkering sker i huvudsak om dagarna och på vardagar

Cykelparkering

 • 51 % hittar en lämplig plats för cykeln men 11 % gör inte det
 • 21 % önskar fler cykelparkeringsplatser i centrum
 • Trygg och övervakad cykelparkering önskas

Utvecklingsförslag i svaren

 • En tredjedel av dem som svarat är nöjda med den nuvarande parkeringssituationen
 • Man vill se effektivare övervakning av parkering och tidsbegränsningar
 • För cyklar önskas fler parkeringsplatser, särskilt ställningar där man kan låsa cykeln från dess ram
 • Fler laddningsplatser för bilar och cyklar önskas
 • Förbättrad tillgänglighet för bilar till pakettjänster önskas

Lovisaborna nöjda med parkeringen – vill ha förbättringar i cykelparkeringen

Det framgår av enkätens resultat att den största delen av dem som svarat är nöjda med parkeringssituationen i Lovisa centrum. Förbättrande av cykelparkeringen och effektivare övervakning av parkeringen lyftes fram som utvecklingsobjekt. De som svarade på enkäten skulle vilja se fler trygga och övervakade cykelparkeringsplatser i centrum och tydliga cykelparkeringsplatser i närheten av tjänster. Installering av fler laddningsplatser anses vara en god utvecklingsåtgärd, även om detta betonades mindre än väntat i enkäten. Nära pakettjänster önskade man fler bilplatser för lastning.

Tack till alla som svarade!

Vi tackar alla er som svarade på enkäten för er insats! Lovisa stad kommer att använda dessa resultat aktivt vid planeringen och planläggningen av centrum. Denna information är mycket värdefull för oss när vi arbetar med att förbättra Lovisa stads centrum. Responsen kommer att vägleda oss i skapandet av en trivsammare stadskärna.

Glada sommarhälsningar!

Lovisa stad
Centralen för näringsliv och infrastruktur

Yrkeshögskolan LAB – Hållbar stadsmiljö