Resultatprognosen för 2017 är 1,2 miljoner euro positivare än budgeten

Resultatprognosen 2017 för Lovisa stad och Affärsverket Lovisa Vatten uppvisar enligt utfallsuppgifterna för augusti ett underskott på 1,3 miljoner euro. Prognosen är ca 1,2 miljoner euro positivare än budgeten.

Försäljningsintäkterna har utfallit som större än det budgeterade. Dessutom har räntenivån hållits låg och en besparing på nästan en halv miljon euro prognostiseras i räntekostnader. Folkpensionsanstalten övertog skötseln av utkomststödet från och med ingången av april och det prognostiseras att bidragen utfaller 300 000 euro mindre än det budgeterade.

Prognosen för skatteintäkterna underskrider budgeten med ca 0,3 miljoner euro. Enligt nuvarande beslut kommer statsandelarna att däremot överskrida det budgeterade med 0,4 miljoner euro.

Trots att löner och arvoden utfaller större än det budgeterade, är inverkan av konkurrenskraftsavtalet på semesterpenningarna och bikostnaderna såpass betydande att personalutgifterna i sin helhet kommer att utfalla som mindre än det budgeterade.

Den mest betydande enskilda avvikelsen uppkommer från lönekostnaderna för stadsdirektörens uppsägningstid och den samtidiga förberedelsen för den nya stadsdirektörens löneutgifter. Dessutom ökas löneutgifterna av att man tagit externaliserade mat- och städfunktioner till eget arbete, vilket dock samtidigt minskar utgifterna för köpta tjänster.

Affärsverket Lovisa Vatten prognostiseras hålla sig inom budgeten. Affärsverkets budget upprättades som 63 000 euro överbalanserat. Koncernens resultatprognos är 1,2 miljoner euro underbalanserad.

Bekanta dig med den elektroniska delårsrapporten