Sammandraget av symptomförfrågan för idrottshallen klart

I februari 2018 frågade Lovisa stad genom en anonym enkät kvälls- och veckoslutsanvändarna i idrottshallen hur de upplevt inneluftskvaliteten i hallen och om inneluften eventuellt förorsakat men för hälsan.

Enkäten var utformad som en symptomdagboksblankett, där det fanns frågor kring luftvägssymptom, allmänna symptom och infektionssjukdomar. Antalet svar som kom in under den cirka tre veckor långa uppföljningsperioden var litet jämfört med idrottshallens verkliga användarantal. Drygt 30 ifyllda blanketter inlämnades.

De anmälda symptomen var lindriga, och enbart tre svarare hade iakttagit symptom. En användare hade observerat försämrad kvalitet på inneluften.

”Det finns inga referensvärden för en dylik förfrågan som riktats till användare av en idrottsanläggning, men i sin helhet verkar antalet iakttagna symptom oerhört litet”, konstaterar professor i arbetshälsovård och miljömedicin vid Åbo universitet Tuula Putus, som utarbetat symptomförfrågan och sammandraget av svaren.

Enkäten riktade sig enbart till hallens kvälls- och veckoslutsanvändare. Skol- och företagshälsovården följer symptomen hos elever och lärare.