Satsning på konstundervisning för barn och unga får ny fart

Lovisa kulturbad och Lovisa stads kulturtjänster har beviljats ett bidrag på 270 000 euro av Svenska kulturfonden för ändamålet ”Satsning på konstundervisning för barn och unga”. Kulturfondens nationella SKAPA-projekt är en treårig strategisk satsning på konstfostran. Det beviljade bidraget är en fortsättning på det tidigare understödet på 80 000 euro som Lovisa kulturbad erhöll för 2023. Det totala bidraget på 350 000 euro är således den största summan som fonden beviljar för ett enskilt projekt av satsningen på 6 miljoner euro.

I den andra omgången av SKAPA, kom det in 20 ansökningar och 15 av dessa beviljades finansiering. Svenska kulturfondens sakkunniga och förtroendevalda bedömde att kvaliteten på ansökningarna över lag var hög. När SKAPA-projekten börjar vara klara, antagligen under 2026, kommer fonden att samla alla de goda erfarenheter, insikter, resultat, modeller och metoder som projekten gett upphov till och presentera dem för allmänheten.

Lovisa kulturbad och SKAPA-projektet i Lovisa med samarbetskommuner startade med anställning av kulturbadskoordinator, val av styrgrupp, utredning och pilotverksamhet under det gångna året. Målet för det nu treåriga projektet är att utöka antalet barn och ungdomar inom konstfostran och samtidigt få konstfostran som en naturlig del inom småbarnspedagogiken, förskolan och den grundläggande utbildningen. Projektet fortsätter under våren 2024 och enligt planerna ända till läsåret 2025–2026. Lovisa stad samarbetar inom projektet med Lappträsk, Pyttis och Kotka.

Målsättningen är att Lovisa kulturbads verksamhet fortsätter också efter att SKAPA-projektet är slut så att kulturbadskoordinatorns arbete fortsätter som en del av kommunens verksamhet. Konstfostran integreras med ökad andel inom småbarnspedagogiken, förskolan och grundläggande utbildningen och kultursedeln tryggar en konsthobby för barn och ungdomar som annars inte har möjlighet att delta i grundläggande konstundervisningen av socioekonomiska orsaker. Allt detta medför större välmående på många sätt för barn och ungdomar med familjer.

Mera info om SKAPA-projektet:

https://www.kulturfonden.fi/stipendierobidrag/skapa/
Johanna M. Lönnfors

Kulturbadskoordinator – Kulttuurikylpykoordinaattori

Lovisa stad – Loviisan kaupunki

040 663 57 32

ext-johanna.m.lonnfors@loviisa.fi

Bild: konstkarusellen