Småbarnspedagogiken fick beröm av vårdnadshavarna

Småbarnspedagogiken i Lovisa stad fick gott betyg av vårdnadshavarna. Vårdnadshavarnas åsikter kartlades med hjälp av en webbenkät som var öppen under perioden 17.4–21.5.2023. Enkäten, som genomförs vartannat år, är en del av det kontinuerliga utvärderings- och utvecklingsarbetet inom småbarnspedagogiken. Enkäten besvarades av 149 vårdnadshavare. Under den tid enkäten var öppen uppgick antalet barn inom småbarnspedagogiken till ungefär 470.

Vårdnadshavarna ombads först poängsätta påståenden om den allmänna verksamheten vid daghemmen och om kommunikationen mellan vårdnadshavarna och personalen. På en skala från ett till fem var genomsnittspoängen 4,3 poäng. Påståendet ”Mitt barn har möjlighet att påverka planeringen och innehållet i verksamheten” var det enda påstående som i genomsnitt fick färre än fyra poäng.

Toppbetyg fick bland annat påståendena ”Som vårdnadshavare blir jag bemött med respekt och vänlighet” och ”Mitt barn trivs bra inom småbarnspedagogiken”.

– Det är trevligt att konstatera att den grundläggande verksamheten inom Lovisa stads småbarnspedagogik fungerar bra. En stabil grund ger goda förutsättningar att fortsätta utvecklingsarbetet tillsammans med den kunniga personalen, konstaterar Sofia Hoff, chef för småbarnspedagogik.

Vårdnadshavarna besvarade också ett antal öppna frågor. I svaren berömde vårdnadshavarna bland annat det positiva bemötandet av barnen och vårdnadshavarna, personalens professionalism och tyngdpunkterna inom verksamheten. En del vårdnadshavare önskade mer information av personalen och bland annat bristen på bekanta vikarier lyftes fram som en nackdel.

– Personalen har fått ta del av resultaten av enkäten och under enheternas utvecklingsdagar har vi koncentrerat oss på de utvecklingsbehov som de enhetsspecifika resultaten har påvisat. Vi har dessutom utarbetat en ny verksamhetsplan på basis av svaren, berättar Hoff.

Resultaten av enkäten behandlades av nämnden för fostran och bildning under sammanträdet 23.8.2023. Protokollet över sammanträdet innehåller en mer omfattande presentation av svaren på de öppna frågorna och en rapport om svaren på flervalsfrågorna har bifogats till protokollet.