Småbarnspedagogikens skiftomsorg i nämnden för fostran och bildning

Nämnden för fostran och bildning sammanträder på onsdag 28.4.2021 på distansmöte. Nämnden behandlar bland annat småbarnspedagogikens skiftomsorg från och med 1.8.2021. På mötet presenteras också resultaten om arbetet med att främja välfärd och hälsa samt läskunnighetsprojekten.

Skiftomsorg är stadens specialtjänst, som barn till skiftarbetande vårdnadshavare är berättigade till. För närvarande ordnas skiftomsorg dygnet runt på Forsby daghem (kvälls-, natt- och veckoslutsomsorg), på Tessjö daghem vardagar klockan 5.30–22 och genom betalningsförbindelse i annan kommun. Nämnden för fostran och bildning kommer på sitt möte att fatta beslut om den skiftomsorg som Lovisa stad erbjuder skall utvidgas till Ruukin päiväkoti genom ett tvåårigt försök som skulle inleds 1.8.2021. Situationen skulle kartläggas på nytt våren 2023. Nämnden beslutar också om skiftomsorgen på Tessjö daghem ska fortsätta följande verksamhetsperiod 1.8.2021–31.7.2022. Situationen skulle bedömas på nytt våren 2022.

Också resultaten för TEAviisari 2019 presenteras i nämndens möte. Institutet för hälsa och välfärd (THL) samlar in uppgifter om arbetet med att främja välfärd och hälsa (TEA) i kommunens olika sektorer. Välfärdsplaneraren presenterar resultaten för 2019 vad gäller den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och idrotten samt åtgärderna för resultatens del.
Ytterligare uppgifter: TEAviisari.

Även projekten Språkmedveten skola och Erövra språket presenteras på mötet. Lovisa stad har fått understöd för de här projekten. Målet är att utveckla den språkliga verksamheten och läskunnigheten genom projekten.

Nämnden för fostran och bildnings föredragningslista 28.4.2021.