Smidiga beslut under fullmäktiges budgetmöte

Lovisa stads budget och ekonomiplan för 2018–2020 godkändes efter små justeringar av stadsfullmäktige onsdagen den 8.11.2017.

Mötet var smidigt och avslutades efter drygt tre timmar och endast en omröstning.

Stadsfullmäktige gjorde närmast några tekniska korrigeringar och små tillägg i budgeten. Den största ändringen var SFP-ledamot Lotte-Marie Uutinens förslag om att lägga till ett fysioterapeutsårsverke för att svara på seniorernas behov av rehabilitering. Förslaget godkändes enhälligt.

Kvällens enda omröstning gällde de obundnas Saara Långs förslag att utöka årsverkena i fritidsväsendet från tio till elva. Lång föreslog att en kontaktperson för preventivt rusmedelsarbete skulle arbeta för det uppsökande ungdomsarbetet ute på fältet. Förslaget förlorade med rösterna 31–4.

Stadsfullmäktige befullmäktigade tjänsteinnehavarna att korrekturläsa budgeten och ekonomiplanen samt att göra de tekniska korrigeringar som behövs. Fullmäktige godkände budgeten och ekonomiplanen för 2018–2020 med ovannämnda ändringar.