Social- och hälsovårdstjänsterna bör utvecklas med en kommunbaserad reform där regionernas egenart tas i beaktande

Representanter för städerna och kommunerna i östra Nyland sammanträdde i Borgå den 16 maj. Vid mötet behandlades en fortsättning på social- och hälsovårdsreformen. I bakgrunden ligger enighet bland ledningen för alla kommuner i Nyland samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) om att social- och hälsovårdstjänsterna i Nyland ska utvecklas med en kommunbaserad reform.

För östra Nyland innebär detta planering av ett samarbetsområde med cirka 100 000 invånare i Borgå, Lovisa, Askola, Lappträsk, Mörskom, Pukkila samt Sibbo för ordnande av social- och hälsovårdstjänster. Tjänsteinnehavarna i en del av kommunerna har redan påbörjat arbetet, och meningen är att det fortsätter under sommaren och hösten. Arbetet får också stöd från en utomstående expert som granskar kostnaderna inom det område där tjänsterna organiseras samt strukturerna i mera detalj. Expertarbetets slutresultat är av väsentlig betydelse för hur ärandet framskrider till beslut.

– Östra Nyland är en funktionell och enhetlig helhet med tanke på organiseringen av social- och hälsovården. Områdets starka tvåspråkighet kan också på bästa sätt beaktas vid organiseringen av tjänsterna, konstaterar Jukka-Pekka Ujula, stadsdirektör i Borgå stad.

– Den kommunbaserade modellen för social- och hälsovården är också en naturlig och människonära lösning för invånarna och dem som behöver tjänsterna, fortsätter Tiina Heikka, kommundirektör i Lappträsk.

Vid förhandlingarna konstaterade de östnyländska representanterna att social- och hälsovårdstjänsterna behöver en reform som är kundorienterad, behärskad, etappvis och kommunbaserad. Organiseringsansvaret för tjänsterna ska koordineras på ett sätt som allsidigt beaktar invånarnas behov. Reformen ska stärka social- och hälsovårdstjänsternas anknytning till de övriga tjänster som kommunerna har organiseringsansvar för, dvs. småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, idrotts- och ungdomstjänster samt tjänster till invandrare.

Detta ger hela landet och det folkrika Nyland bästa möjligheter att möta diverse samhälleliga utmaningar som förutsätter ett nära sektorsövergripande samarbete mellan de kommunala sektorerna och beslut som fattas så nära invånarna som möjligt.

Den kommunbaserade modellen med kommuner och samkommuner gör det också möjligt att omedelbart inleda reformarbetet inom ramen för gällande lagstiftning. I frånvaro av en komplicerad ny förvaltningsnivå kan reformen framskrida med färre risker och vara lättare att hantera.

Också ägarstyrningen och verksamhetsstyrningen i samkommuner bör stärkas för att främja reformens mål, tjänsternas tillgänglighet, jämlikhet samt en skälig kostnadsnivå. Då ska processerna ses över, utbudet av elektroniska tjänster ökas och den gemensamma kunskapsbasen och färdigheterna i informationsbaserad ledning förbättras.

– Målet ska vara nya innovativa och kundorienterade lösningar. Reformerna ska inte genomföras på förvaltningsmodellernas villkor, betonar  Mikael Grannas, kommundirektör i Sibbo.

Ytterligare information:

Kommundirektör Jouni Martikainen, Askola kommun, tfn 040 5587 589, jouni.martikainen@askola.fi

Kommundirektör Tiina Heikka, Lappträsk kommun, tfn 044 720 8686, tiina.heikka@lapinjarvi.fi

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, Lovisa stad, tfn 040 551 7551, jan.d.oker-blom@loviisa.fi

Kommundirektör Sam Vuorinen, tfn 044 760 9116, sam.vuorinen@myrskyla.fi

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula, Borgå stad, tfn 019 520 2200, jukka-pekka.ujula@borga.fi

Kommundirektör Juha Myyryläinen, Pukkila kommun, tfn 040 530 8595, juha.myyrylainen@pukkila.fi

Kommundirektör Mikael Grannas, Sibbo kommun, tfn 040 752 9803, mikael.grannas@sipoo.fi