Sommarjobb åt Lovisaunga med hjälp av sommarsedeln

Lovisa stad stöder också år 2018 lokala arbetsgivare för att anställa 2000–2002 födda ungdomar till sommarjobb.

Sommarjobbssedeln är ett understöd som Lovisa stad beviljar till arbetsgivare som anställer ungdomar födda åren 2000–2002 till sommarjobb.

Sedlar har reserverats för sammanlagt 80 ungdomar. Syftet är att underlätta de ungas möjlighet att få arbete i den egna hemkommunen.

Villkor för beviljande av sommarjobbssedel är att den unga bor i Lovisa och är född åren 2000–2002. Arbetsgivaren kan vara ett företag, ett samfund eller en förening. Ett hushåll eller en privatperson kan inte fungera som arbetsgivare och företagaren eller företagets ägare kan inte vara den ungas familjemedlem.

Staden betalar arbetsgivaren ett understöd på 250 euro per ungdom. För samma unga person beviljas understöd endast en gång. De ungdomar som anställts av staden kan inte anställas med sommarjobbssedeln.

Mera information om sommarsedlarna hittar du på Lovisa stads sysselsättningstjänsters webbsidor.