Sommarjobbssedel

Lovisa stad stöder också år 2022 lokala arbetsgivare för att anställa ungdomar till sommarjobb.

Sommarjobbssedeln är ett understöd på 300 euro som Lovisa stad beviljar till arbetsgivare som anställer ungdomar födda åren 2004–2006 till sommarjobb.

Sedlar har reserverats för sammanlagt 66 ungdomar. Syftet är att underlätta de ungas möjlighet att få arbete i den egna hemkommunen.

Samira Al-Far på Navigatorn svarar för de praktiska åtgärderna i anslutning till sommarjobbssedeln. Samiras kontaktuppgifter är samira.al-far@loviisa.fi, tfn 0440 555 885.

Villkor för beviljande av sommarjobbssedel

 1. Systemet med sommarjobbssedeln gäller unga lovisabor som är födda åren 2004–2006.
 2. Arbetsgivare kan vara företag, samfund eller föreningar. Ett hushåll eller en privatperson kan inte fungera som arbetsgivare.
 3. Staden betalar arbetsgivare ett understöd på 300 euro/ungdom. För samma ungdom beviljas understöd endast en gång.
 4. De ungdomar som anställts av staden kan inte anställas med sommarjobbssedeln.

Lönesättning och arbetstid

 1. Arbetsgivaren ingår ett skriftligt arbetsavtal med den unga.
 2. Anställningsförhållandets längd ska vara minst 2 veckor (10 arbetsdagar) och bruttolönen ska vara minst 450 euro/två veckor, lönen ska dock följa minimilönen enligt kollektivavtalet. Företaget står för alla arbetsgivaravgifter. De ungdomar som ska anställas med sommarjobbssedeln är sommarpraktikanter. Ett längre arbetsavtal är önskvärt fast stadens stöd gäller bara för två veckor.
 3. Den dagliga arbetstiden ska vara minst 6 timmar. Mitt i arbetsdagen ges en minst 30 minuters matpaus, som inte ingår i arbetstiden.
 4. Anställningsförhållandet bör vara i kraft under tiden 1.6–31.8.2022. Arbetsperioden behöver inte vara oavbruten.

Ansökning om sommarjobbssedeln

 1. De arbetsgivare som vill använda sommarjobbssedeln ansöker om sedeln genom att kontakta Samira Al-Far på Navigatorn, samira.al-far@loviisa.fi, tfn 0440 555 885.
 2. Sommarjobbssedlarna beviljas enligt ansökningsordning.
 3. Annonser om sommarjobb finns på senare på Lovisa stads internetsidor.
 4. De unga söker själva ledigslagna sommarjobb.
 5. När arbetsavtalet ingås bekräftar arbetsgivaren per e-post eller telefon till Navigatorn att de använder de beviljade sommarjobbssedlarna (sedeln).
 6. Efter sommaren fakturerar arbetsgivaren Lovisa stad en ersättning på 300 euro/sedel senast 31.10.2022. Till fakturan bifogas en kopia av arbetsavtalet och lönekvitton.