Staden granskar radonhalterna i sina lokaler

Radonhalterna i Lovisa stads lokaler mäts under vårvintern. Lovisa är tillsammans med Taipalsaari med i Strålsäkerhetscentralens (STUK) kampanj för intensivövervakning.

Sammanlagt 210 provtagningsdosor placeras ut i alla lokaler där stadens anställda arbetar. Senaste gången radonhalterna mättes i stadens lokaler var 2012, då man undersökte daghemmen och skolorna.

Resultaten från provtagningen fås i mars, de är offentliga och publiceras på stadens webbplats. Ifall radonhalterna i någon lokal överskrider gränsvärdena kommer Lovisa stad att skrida till saneringsåtgärder.

Radon är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som förekommer i inomhusluft. Radon uppstår kontinuerligt vid nedbrytning av uran i berg- och jordmånen. Den radonhaltiga luften i jordmånen tränger sig in i byggnaders inomhusluft via springor i bottenbjälklaget. Långvarig exponering för höga radonhalter ökar avsevärt risken för lungcancer, skriver STUK på sin webbplats.

Läs mer på Strålsäkerhetscentralens webbplats