Staden inleder samarbetsförhandlingar för att balansera ekonomin

Raatihuone Rådhuset

Stadsstyrelsen i Lovisa beslutade 11.5.2020 att staden genomför ett program för balansering av ekonomin samt inleder samarbetsförhandlingar som omfattar hela personalen och som gäller minskning av personalen av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker. Det ekonomiska målet för samarbetsförhandlingarna är en årlig besparing på tre miljoner euro.

Lovisa stads ekonomi uppvisade ett kraftigt underskott både 2018 och 2019. Av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker behöver staden utarbeta ett balanseringsprogram som gäller hela staden och som inverkar på både servicestrukturer, köpta tjänster och personalutgifter.

Att spara årligen tre miljoner euro och upprätthålla den minskade servicestrukturen kan för hela stadens del innebära en minskning med upp till 75 årsverken och gälla högst 100 personer.

En betydande del av besparingarna riktar sig mot personalkostnaderna, även om alla andra sparalternativ ses över före det. Innan personal sägs upp, granskas alla andra åtgärder som påverkar personalkostnaderna, såsom omorganisering av arbetet, visstidsanställningar, rekryteringar, åtgärdsarvoden, tillägg, vikarier, prövningsbaserad lönejustering och övertidsarbete. Även pensioneringar inverkar på nedskärningarna i antalet anställda. Permitteringar är inte en huvudsaklig åtgärd eftersom man bara kan åstadkomma kortvariga besparingar med dem.

Avsikten är att inleda minskningsåtgärderna 2020. Åtgärderna bör slutföras före utgången av 2021 så att man i budgeten för 2022 har kunnat slopa kostnaderna för sparobjekten och så att besparingarna genomförs i sin helhet senast vid ingången av 2022.

Besparingar söks med ändringar i servicenätverket

För att kunna uppnå besparingar kommer verksamheter både att minskas och läggas ned. Åtgärderna påverkar och återspeglas i både servicenätverket och servicenivån.

Framställningen grundar sig på ekonomiska orsaker efter två år med underskott och förlusten av det gamla överskottet. Också den kraftigt försämrade världsekonomin och det minskade invånarantalet talar för att de existerande servicestrukturerna behöver granskas och inskränkas.

Staden har redan 2019 sökt och också genomfört besparingar i servicestrukturerna och upphandlingar, vilka syns i år. Dessa besparingar beaktas, såsom också de åtgärder som utförts på grund av coronakrisen.

En skriftlig förhandlingsframställning ges personalens företrädare 12.5.2020 och förhandlingarna inleds 19.5.2020. Strävan är att slutföra förhandlingarna före utgången av juni.

Mer information:

Jan D. Oker-Blom, stadsdirektör, 040 551 75 51, jan.d.oker-blom@loviisa.fi

Mia Heijnsbroek-Wirén, stadsstyrelsens ordförande, 040 197 25 69, mia.heijnsbroekwiren@gmail.com