Staden uttryckte sin oro om Hardomvägens skick

Beslutsfattare och tjänstemän i Lovisa samt invånare och företagare i Liljendal är oroade över Hardomvägens dåliga skick. NTM-centralen har inte ännu fattat beslut om vägen får ny beläggning år 2018. Däremot är det så gott som säkert att Valkom får sin lättrafikled nästa år.

Rutten från Liljendal till Lovisa, det vill säga vägarna 1761, 1671 och 11891, används till skol- och godstransporter samt som arbetsväg och genomfartsled. För byarnas stad Lovisa är det viktigt att värna om en säker och smidig vardag för invånare och företagare.

Lovisa stad och företagarföreningen i Liljendal bjöd in chefen för underhållsenheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen Pekka Rajala till en diskussion om aktuella vägprojekt i staden. Förutom Hardomvägen fanns även lättrafikleden mellan centrum och Valkom på ärendelistan.

Fotgängare i farozonen

Under mötet, som ordnades i slutet av september, berättade Pekka Rajala att NTM-centralen är medveten om att Hardomvägens skick orsakar problem för bilarnas däck och konstruktioner. Däremot var invånarfamiljernas oro över trafiksäkerheten på vägen ny information för honom.

På vägen rör sig skolelever och andra fotgängare samtidigt som bilisterna väjer för groparna i vägen.

– Vi har fått veta att en del av föräldrarna har ordnat skolskjutsar för barnen på egen bekostnad eftersom de upplever att vägen är för farlig, berättade utvecklingsdirektör Sten Frondén. Då har samhället inte skött sina uppgifter.

Lappningar räcker inte långt

Pekka Rajala beklagade över att vägen är i dåligt skick och höll med stadens representanter om att vägen inte kan upprätthållas särskilt långt framöver genom lappningar. NTM-centralen har utrett olika möjligheter, men enligt Rajala finns inga snabba eller enkla lösningar. Lappningar ska hålla vägen i farbart skick tills det finns finansiering för ny beläggning.

Ted Nybondas från Liljendal företagarförening berättade att trafiken på vägen minskar konstant.

– Trafikanter och företagare undviker att använda den. När vägen är i så pass dåligt skick är lappandet som att slänga pengar i toaletten.

NTM-centralen kunde inte under mötet lova att Hardomvägen får ny beläggning nästa år, eftersom besluten om finansiering och objekt fattas på senhösten. Pekka Rajala ansåg ändå att informationen om att Lovisa vill prioritera Hardomvägen är till stor nytta för centralen. Det hjälper beslutsfattandet när NTM-centralen planerar framtida projekt.

Till följande funderar centralen på hur situationen längs Hardomvägen kan underlättas snabbt, till exempel genom att sänka hastighetsbegränsningarna.

Rajala påpekade också, att bilisterna bör komma ihåg att anpassa sin hastighet till rådande förhållanden. Ibland är en nyasfalterad väg inte tryggare, eftersom ny beläggning lockar till att köra fortare.

Goda nyheter för Valkomborna

Under mötet diskuterades även byggandet av en lättrafikled mellan Valkom och Lovisa centrum.

Pekka Rajala från NTM-centralen kunde komma med goda nyheter: leden har högsta prioritet på centralens lista för nya investeringar i Nyland år 2018. Besluten om nyinvesteringar fattas senare i höst.

– Om leden till Valkom inte byggs, byggs inte något annat heller i hela Nyland nästa år, konstaterade Pekka Rajala om förstaplatsen på investeringslistan.