Stadens bokslut för 2023 behandlas av stadsfullmäktige 26.6.2024

Stadsfullmäktige i Lovisa stad beslutade enhälligt under sitt sammanträde 12.6.2024 att stadens bokslut för 2023 återremitteras till revisionsnämnden för ny beredning. Stadsfullmäktige vill att revisionsnämnden preciserar de personer som omfattas av ansvarsfrihet.

Rådhuset

Revisionsnämnden föreslog stadsfullmäktige att bokslutet skulle godkännas, att specialrevision som gäller stadens upphandlingar ska göras och att ansvarsfrihet beviljas först efter att det under specialrevisionen inte uppdagas sådant som skulle förhindra beviljande av ansvarsfrihet. Revisorn hade i sin revisionsberättelse föreslagit beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Revisionsnämndens utgångsförslag, enligt vilken ansvarsfrihet inte beviljas till dem som har upphandlingsansvar, skulle dock i stadsfullmäktige ha lett till att alla ledamöter med upphandlingsansvar skulle ha varit jäviga under behandlingen av ärendet. Stadsfullmäktige skulle sålunda inte varit beslutsfört i ärendet. Fullmäktigegruppernas ordförande hade överenskommit tillsammans att ärendet återremitteras till revisionsnämnden för ny beredning för att de personer som omfattas av ansvarsfriheten skulle preciseras.

Revisionsnämnden sammanträder 17.6.2024 för att behandla godkännandet av stadens bokslut för 2023 och beviljandet av ansvarsfrihet. Stadsfullmäktige sammanträder på nytt för att behandla bokslutet på onsdag 26.6.2024.