Stadens ekonomi i balans i slutet av planperioden 2021–2022

Raatihuone Råthuset

Lovisa stads budget för 2020 kommer att bli 3,7 miljoner euro underbalanserad. Enligt stadsdirektörens förslag kommer ekonomin att balanseras i slutet av ekonomiplanperioden 2021–2022.

Underskottet i budgeten för 2020 beror till största delen av att staden får mindre i skatteintäkter. Samfundsskatteintäkterna har minskat kraftigt och minskningen i invånarantalet tullar på kommunalskatteintäkterna. Skattekortsreformen och problemen med ibruktagandet av inkomstskatteregistret försvårar ytterligare prognostiseringen av skatteintäkterna.

– Den kraftiga nedgången i skatteintäkter som staden inte kunnat påverka har gjort det omöjligt att uppnå balans mellan inkomster och utgifter. Vi har vidtagit sparåtgärder som kommer att påverka efter en tid och inkomstsidan torde stärkas mot slutet av planperioden. Men tills dess ökar dessvärre skuldsättningsgraden, konstaterar Lovisa stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Stadens skuldbörda ökar 2020 enligt förslaget till 5 781 euro per invånare då skulden nu uppgår till 4 347 euro per invånare.

Utöver skatteinkomster räknar man att det kommer intäkter från försäljning av skogar, åkrar och tomter.

Investeringar för att öka attraktiviteten

Staden investerar kraftigt. Investeringsutgifterna (netto) för 2020 uppgår enligt förslaget till 20,4 miljoner euro. Lovisa Gymnasium renoveras. I det kommande skolcentret i Forsby fortsätter arbetet med renovering av gamla Forsby skola. Reparationerna i gamla delen av Harjurinteen koulu fortsätts nästa år och för dessa arbeten har det reserverats 5 miljoner euro. Utbyggnaden av Servicehuset Lyckan i Pernå kyrkby färdigställs också. För detta har det för 2020 reserverats 2,9 miljoner euro.

Investeringsprogrammet innefattar under planperioden byggandet av infrastruktur på Drottningstranden och uppförandet av idrottshall och/eller välfärdscentrum.

– Staden måste investera om vi vill ha välfärd och nya invånare. Vi måste ta ansvar för den renoveringsskuld som uppkommit under tidigare år, våga satsa på framtiden och Lovisas långsiktiga attraktionskraft samt se till att bostadsmässan i Lovisa planeras på bästa tänkbara sätt, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Viktigt att invånarantalet ökar

Som grund för budgetkalkylerna har använts stadens invånarantal vid utgången av 2018, det vill säga 14 891 invånare.

– Vad gäller ekonomin är det viktigaste att invånarantalet hålls på nuvarande nivå eller helst ökar. Var och en av oss ska vara en ambassadör för vår hemstad ifall vi vill kunna bibehålla vår servicenivå nämner Oker-Blom.

Stadsstyrelsen i Lovisa stad behandlade 21.10.2019 stadsdirektörens förslag till budget för 2020 och ekonomiplan för 2021–2022 samt kommer att besluta om förslaget 28.10.2019. Stadsfullmäktige beslutar om skattesatserna under sitt sammanträde 14.11.2019, varefter stadsfullmäktige håller en aftonskola om budgeten. Stadsfullmäktige behandlar budgeten för 2020 och ekonomiplanen för 2021–2022 under sitt sammanträde i december.