Stadens förtroendeorgan börjar höstens mötesperiod denna vecka

Stadens förtroendeorgan börjar sin mötesperiod för i höst och denna vecka sammanträder stadsstyrelsen, vattenaffärsverket, välfärdsnämnden och grundtrygghetsnämnden.

Stadsstyrelsen behandlar på sitt möte 12.8.2019 bland annat försäljningen av strandtomt nr 56. Det obrutna området är ca 5 027 m2 stort.

Stadsstyrelsen beslutar också om sitt utlåtande till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland om YIT Suomi Oy:s miljökonsekvensbedömningsrapport som gäller stenmaterialområdet i Malmgård. Stadsstyrelsen behandlar även flera fullmäktigemotioner.

Stadsstyrelsens föredragningslista

Kvalitetsproblem gällande vattnet i Isnäs och delårsrapporten finns på föredragningslistan då Affärsverket Lovisa Vatten sammanträder 13.8.2019.

Affärsverket Lovisa Vattens föredragningslista

Välfärdsnämnden behandlar på sitt möte 14.8.2049 bland annat näringslivs- och infrastukturnämndens begäran om utlåtande om planutkastet vid Drottningstranden. I sitt utlåtande föreslås att välfärdsnämnden anser att det bland annat är viktigt att de olika funktionerna och deras kombinationer dimensioneras i tillräcklig omfattning och att tillgänglighet, lämplighet för samanvändning och omformbarhet beaktas.

Välfärdsnämnden ska dessutom behandla delårsrapporten 1-6/2019.

Välfärdsnämndens föredragningslista

På sitt sammanträde 15.8.2019 beslutar grundtrygghetsnämnden bland annat om att bevilja Socialpsykiatriska föreningen i Östra-Nyland rf understöd för klubbhusverksamhet 2020 i Lovisa. Man har varit nöjda med verksamheten på klubbhuset i Lovisa och dess medlemsantal och besöksantal har stadigt ökat.

Grundtrygghetsnämnden skall också ge sitt utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2020-2022.

Grundtrygghetsnämndens föredragningslista