Stadsfullmäktige beslutade att dra in två skolor och stänga två daghem  

Stadsfullmäktige i Lovisa stad beslutade på onsdag 22.4.2020 att dra in Pernå kyrkoby skola och Teutjärven koulu samt stänga två daghem, Kuggom daghem och Lekgården i Pernå kyrkby.  Beslutet fattades efter två omröstningar med rösterna 23–12. 

Enligt beslutet flyttas Haddom skolas förskola till förskolan i Generalshagens skola, där det även ordnas morgon- och eftermiddagsvård. 

I praktiken innebär beslutet att eleverna i Teutjärven koulu från och med hösten 2020 kommer att gå i Kirkonkylän koulu och eleverna i Pernå Kyrkoby skola kommer att gå i Forsby skola. Barnen i daghemmen i fråga flyttas till daghemmen i centrum och Forsby daghem. 

I bakgrunden för minskningen av skol- och daghemsnätet ligger stadsfullmäktiges beslut från 11.12.2019 om budgeten för 2020, enligt vilket stadens utgiftsutveckling måste anpassas till de minskande inkomstflödena och minskningen i antalet barn och att anslag inte beviljades för upprätthållandet av det nuvarande skol- och daghemsnätet efter 1.8.2020. 

Processen som har siktat på att minska servicenätet har innefattat höranden, konsekvensbedömningar och nedtecknandet av åsikter. Man har begärt skriftliga åsikter, berättelser och skrivelser av personerna som berörs och som har varit intresserade av processen. Även bedömningen av konsekvenser som riktar sig till barn har utretts. I anknytning till processen har utlåtanden begärts av stadens olika verksamhetsorgan.  På grund av undantagstillståndet och begränsningen på samlingar utfördes hörandet elektroniskt.