Stadsfullmäktige beslutade om utgiftsökningar

Lovisa stadsfullmäktiges sammanträdande på onsdag 11.12.2019 drog ut långt in på natten då ledamöterna behandlade stadens budgetutkast för år 2020.

Slutligen godkändes utgiftsökningar på 75 000 euro, vilket betyder att driftsbudgeten minskade med 36 000 euro. Investeringarna ökade med 170 000 euro.

Budgetens slutsumma för år 2020 är således 141 768 659 euro.

Frågan, som på förhand väckte största intresset, nämligen frågan om skol- och daghemsnätet, slutade efter omröstningar enligt följande: i budgeten godkändes anslag för Haddom skola med röster 18–16, en röstade tomt. Däremot förslaget om anslagen för Pernå Kyrkoby skola och Teutjärven koulu fick inte tillräkligt med stöd. Rösterna föll för Kyrkoby skola 22–13 och för Teutjärvi 27–6, två röstade tomt.

Utan anslag i budgeten blev också Kuggom daghem och Leikkis-Lekgården i Pernå Kyrkoby.

Centralen för bildning och välfärd kommer att planera sin verksamhet inom det anslag fullmäktige beslutade för år 2020.  Skol- och daghemsfrågor kommer att behandlas som ett eget ärende. Detta kräver att man som underlag för beslutsfattandet gör pedagogiska eller andra utredningar, ordnar diskussionsmöten och ger möjlighet till inflytande så att alla kan lämna sin åsikt om saken. Det slutliga avgörandet förutsätter att ärendet behandlas av olika organ, såsom nämnden, stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Stadsfullmäktige godkände anslag för Tessjö biblioteket som kommer att fortsätta sin verksamhet tillsvidare.

Förslaget att avskaffa betalningen av hemvårdsstöd och dess kommuntillägg förlorade vid omröstningen med rösterna 21–14.