Stadsfullmäktige beslutar om skol- och daghemsnätet i sitt möte den 22.4.2020 – följ med direktsändningen

Lovisa stadsfullmäktige beslutar om skol- och daghemsnätet i sitt möte på onsdag 22.4.2020 klockan 18. Mötet ordnas distans. Invånarna kan följa med sammanträdandet via nätet.

Lovisa stadsstyrelse föreslår stadsfullmäktige att den beslutar att servicenätet effektiveras och anpassas till det sjunkande antalet barn och elever i staden genom att stänga Teutjärven koulu, Pernå Kyrkoby skola samt Kuggom daghem och daghemmet Lekgården från och med 1.8.2020. Haddom skolas förskola flyttas till Generalshagens skola, där det även ordnas morgon- och eftermiddagsvård.

I praktiken innebär beslutet att om verksamheten på Teutjärven koulu avskaffas flyttas undervisningen av eleverna till Kirkonkylän koulu och om Kyrkoby skola avskaffas flyttas undervisningen av eleverna till Forsby skola. Verksamheten i Kuggom daghem och Lekgården skulle flyttas till daghemmen i centrum och till Forsby daghem.

I bakgrunden för minskningen av skol- och daghemsnätet ligger stadsfullmäktiges beslut från 11.12.2019 om budgeten för 2020, enligt vilket anslag inte beviljas för upprätthållandet av det nuvarande skol- och daghemsnätet efter 1.8.2020, utan stadens utgiftsutveckling måste anpassas till de minskande inkomstflödena och minskningen i antalet barn.

Förslaget om inskränkning av skol- och daghemsnätet baseras bland annat på tidigare skolnätutredningar. I beräkningarna har beaktats också de ökade skolskjutskostnaderna. Någon fastanställd personal blir inte uppsagd utan anställda kan placeras i en annan enhet. Tidigare skolnätsutredningar visar också att många av fastigheterna kräver omfattande underhållsarbete.

Processen som har siktat på att minska servicenätet har innefattat höranden, konsekvensbedömningar och nedtecknandet av åsikter. Man har begärt skriftliga åsikter, berättelser och skrivelser av personerna som berörs och som har varit intresserade av processen. Även bedömningen av konsekvenser som riktar sig till barn har utretts. I anknytning till processen har utlåtanden begärts av stadens olika verksamhetsorgan. Ett tillfälle för hörande, öppet för alla ordnades 31.3.2020 som Skype-tillfälle på grund av den rådande koronakrisen.

Nämnden för utbildningen- och fostran har i sitt utlåtande konstaterat att endast Teutjärven koulu skulle läggas ned från och med 1.8.2020. I stadsstyrelsens möte 6.4.2020 föreslogs att Pernå Kyrkoby skola skulle få fortsätta sin verksamhet, men förslaget förkastades i omröstningen.

På stadens hemsida hittar du sammanfattning av bedömningen av konsekvenser som riktar sig till barn samt en  utskriven text på bandningen av hörandet. Också en frågor och svar-del finns publicerad på stadens webbplats: https://www.loviisa.fi/sv/dagvard-och-utbildning/utredning-om-servicenatet/

Ärendet om skol- och daghemnätet i sin helhet med bilagor på stadsfullmäktiges föredragningslista hittar du här: http://julkaisu.loviisa.fi/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20205670-3

Stadsfullmäktiges föredragningslista 22.4.2020: http://julkaisu.loviisa.fi/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20205670

Stadsfullmäktiges sammanträdande ordnas distans, men mötet streamas via nätet. Stadsborna rekommenderas att följa sammanträdandet hemifrån. De som inte har möjlighet till detta, t.ex på grund av att de inte har dator eller dataförbindelse, har möjlighet att följa det streamade sammanträdandet på Rådhusets andra våning i högst två grupper på mindre än 10 personer. Ingången sker via bakdörren, på dörrklockan trycker man ”kansliet”. Adressen är Mannerheimgatan 4, 07900 Loviisa.