Stadsfullmäktige i Lovisa stad beslutar om valet av stadsdirektör 13.9

Stadsstyrelsen i Lovisa stad beslutade på sitt sammanträde idag 28.8 föreslå att stadsfullmäktige väljer ny stadsdirektör bland tre kandidater. Kandidaterna till ny stadsdirektör i Lovisa är (i alfabetisk ordning) Tuula Jäppinen, Jan D. Oker-Blom och Ralf Sjödahl. Stadsfullmäktiges sammanträde hålls onsdag 13.9.

Stadsstyrelsen behandlade på sitt sammanträde 28.8 förslaget som ges till stadsfullmäktige angående valet av ny stadsdirektör i Lovisa. Stadsstyrelsen kom fram till att stadsstyrelsen inte ställer de tre sökanden som kommit till slutrakan i viss ordning, utan det är stadsfullmäktige som gör valet på sitt sammanträde i september.

Tjänsten som Lovisa stadsdirektör söktes av 15 personer och av dessa kallades sju sökande till den första intervjuomgången. Till den andra intervjuomgången valde intervjugruppen fem sökande av vilka en återtog sin ansökan innan den fortsatta intervjun. Utifrån de fortsatta intervjuerna skickades tre sökande (i alfabetisk ordning) Tuula Jäppinen, Jan D. Oker-Blom och Ralf Sjödahl till individuell bedömning. Även fullmäktigegrupperna intervjuade dessa tre sökande.

Stadsdirektören väljs till en visstidstjänst på sju år. Behörighetsvillkoret för tjänsten är högre högskoleexamen. Av stadsdirektören förutsätts goda språkkunskaper i båda inhemska språken. Övriga språkkunskaper räknas som merit. Stadsdirektören förväntas ha stark ekonomisk kompetens och förtrogenhet av näringslivet. Dessutom förutsätts praktiskt påvisad erfarenhet av krävande ledningsuppdrag och personalledning, förtrogenhet med kommunal förvaltning och ekonomi samt praktisk erfarenhet av utvecklingsuppdrag och ändringsledande. Goda samarbets-, förhandlings- och interaktionsfärdigheter är även betydande för uppgiften.

Intervjugruppen bestod av stadsfullmäktiges ordförande Otto Andersson (SFP), stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP), Janne Lepola (Saml), Keijo Tähtinen (SDP), Arja Isotalo (SDP), Juha Karvonen (Saml), Vesa Peltoluhta (Sannf), Kari Hagfors (C), Timo Noroviita / Janne Länsipuro (Gröna), tf stadsdirektör Kristina Lönnfors och personalchef Jan Rosenström.

Ytterligare uppgifter: stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén, tfn 040 197 25 69, och stadsfullmäktiges ordförande Otto Andersson, tfn 040 678 72 77.