Stadsfullmäktiges sammanträde och frågestund om bostadsmässan 16.2.2022 – Följ direktsändningen via nätet

Loviisan Seurahuone. Lovisa Societetshus.

Stadsfullmäktige i Lovisa stad sammanträder på onsdag 16.2.2022 klockan 18 på Societetshuset, på adressen Drottninggatan 24, 07900 Lovisa. Sammanträdet inleds med utdelning av hederstecken beviljade av republikens president. Efter sammanträdet följer en frågestund där ledamöternas frågor gällande bostadsmässan i Lovisa 2023 besvaras. Du kan ta del av sammanträdet och frågestunden i första hand direktsänt på nätet. Om du kommer på plats, vänligen följ säkerhetsanvisningarna för coronavirusbekämpning.

Under sammanträdet behandlas bland Lovisa stads och Lappträsk kommuns välfärdsberättelse för åren 2017–2020 och välfärdsplan för åren 2021–2024 samt välfärdsberättelsen för barn och unga för åren 2017–2020 och välfärdsplanen för barn och unga för åren 2021–2024. Efter sammanträdet följer en frågestund med frågor som ledamöterna lämnat in på förhand gäller bostadsmässan i Lovisa 2023. Frågorna och mer information om hur frågetimmar går till hittar du längre ner på denna sida.

Stadsfullmäktiges sammanträde direktsänds på denna adress:

Invånarna uppmanas att följa sammanträdet via nätet, men du kan också följa det på Societetshuset. Vänligen följ säkerhetsanvisningarna för coronavirusbekämpning: använd munskydd, desinficera händerna, håll avstånd till andra och kom till sammanträdet bara om du är frisk.

Stadsfullmäktiges föredragningslista 16.2.2022

Frågestund 16.2.2022 – frågor

– En hur stor helhetsbelastning förorsakar investeringen för Lovisa, inklusive kostnaderna för vattenaffärsverket och övriga motsvarande kostnader, som har en direkt eller indirekt effekt på Lovisas eller Lovisabornas ekonomi eller servicenivå?

– Vilka delområden har krävt tilläggsfinansiering och i så fall hur mycket per delområde? (Frågan berör hela området, även rivningen av Valintatalo.)

– Hur stora var planeringskostnaderna för området (inklusive konsultarvoden och undersökningar)?

– När har näringslivs- och infrastrukturnämnden beslutat om byggandet av torkningsbassänger för muddringsmassorna (i tabellen om mellanbassänger)?

– I och med att muddringen inte ännu har inletts betyder det att muddringen kan tidigast inledas i juli 2022. Under muddringarna är inte vägarna som man kör muddringsmassor på i körskick. Hur inverkar detta på byggandet av mellersta delen?

– I och med att muddringen inte ännu har inletts betyder det att muddringen kan tidigast inledas i juli 2022. Under muddringarna är inte vägarna som man kör muddringsmassor på i körskick. Hur inverkar detta på byggandet av mellersta delen?

Mer information om frågestunder

För behandling av fullmäktigeledamöternas skriftliga frågor ordnas vid behov frågestunder. Frågestunder ordnas omedelbart efter att fullmäktiges sammanträde avslutats. Tiden har begränsats till en timme. Fullmäktige underrättas om frågestunderna i samband med möteskallelsen om det är möjligt.

En fullmäktigeledamot har rätt att ställa korta frågor till stadsstyrelsen och de ledande tjänsteinnehavarna under en frågestund. Varje fråga ska beröra endast ett ämne och handla om skötseln av kommunens förvaltning eller ekonomi.

Frågorna ska tillställas stadskansliet skriftligt senast två veckor före fullmäktiges sammanträde. Frågor som lämnats in senare och som inte hinner besvaras under frågestunden, uppskjuts till följande frågestund. Frågorna upptas i den ordning som de kommit in. Ordföranden har dock rätt att följa en annan ordningsföljd bara han är opartisk.

När frågeställaren har fått svar på frågan av stadsstyrelsen eller av de ledande tjänsteinnehavarna har frågeställaren rätt att ställa två korta följdfrågor som rör ämnet, och dessutom har varje fullmäktigegrupp rätt att ställa två följdfrågor som rör ämnet. Längden på frågan begränsas till en minut. Någon diskussion förs inte och några beslut fattas inte heller.

En skriftlig fråga som lämnats till stadskansliet inom utsatt tid och svaret på frågan delas ut till ledamöterna i samband med fullmäktigemötet och skickas elektroniskt också till pressen.

Fullmäktiges ordförande eller vice ordförande fungerar som ordförande  vid frågestunderna. Frågestunderna är offentliga.