Stadsstyrelsen behandlar 20.12.2021 fortsättningen av gruppfamiljedaghemmet Krisumajas verksamhet

Raatihuone Rådhuset

Fortsättningen av gruppfamiljedaghemmet Krisumajas verksamhet, välfärdsberättelsen och välfärdsplanen för barn och unga samt Sarastia Oy:s ramavtal om elementbyggnader som kan hyras hör till ärendena som behandlas på stadsstyrelsens sammanträde 20.12.2021.

Företagarna för det privata gruppfamiljedaghemmet Krisumaja meddelade 16.11.2021 sina kunder om sitt beslut att avsluta daghemmets verksamhet vid utgången av 2021. Krisumaja som har verksamhet i Lovisa centrum betjänar för tillfället tio familjer. Nämnden för fostran och bildning 1.12.2021 beslöt för den kommande vårterminens del att staden övertar verksamheten i sin nuvarande form och med nuvarande öppethållningstider. Om de tilläggsanslag i nästa års budget som detta kräver beslutar stadsfullmäktige. För nästa läsår föreslog nämnden att det skaffas tillfälliga utrymmen till Fredsby daghem för två nya barngrupper, vilket skulle ge småbarnspedagogiken 23 platser fler i jämförelse med att fortsätta verksamheten i Krisumajas utrymmen.

Välfärdsberättelse för barn och unga för 2017–2020 och välfärdsplan för barn och unga för 2021–2024 behandlas även på mötet. Nämnden för fostran och bildning beslutade 27.10.2021 att till planen tillägga en årlig enkät riktad till ungdomar om deras önskemål gällande vardagen samt en uppmaning att satsa på åtgärder för att få flera elever att äta skollunch. I de övriga nämnderna lämnades inga ändringsförslag.

På sammanträdet behandlas även Sarastia Oy:s ramavtal om elementbyggnader som kan hyras. Syftet med att ansluta sig till ett dylikt avtal är att höja lokalserviceenheten vid centralen för näringsliv och infrastrukturs beredskap att även på kort varsel möta oväntade behov av ersättande lokaler och extra lokaler. Sarastia Oy har konkurrensutsatt ett ramavtal för flera leverantörer. Objektet för avtalet är byggande av flyttbara modulära elementbyggnader för tillfällig eller mer permanent användning. Enligt beredningen ger ramavtalet en tydlig ram för upphandlingarna och gör upphandlingsprocessen snabbare och mindre komplicerad.

Det slutgiltiga beslutet i ovanstående ärenden tas av stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsens föredragningslista 20.12.2021