Stadsstyrelsen behandlar försäljning av fastigheter i Strömfors bruk som ägs av staden

Strömforsin ruukki - Letkutorni ja Alapaja kesällä - Strömfors bruk - Slangtornet och Nedre smedjan på sommaren

Stadsstyrelsen sammanträder på måndag 22.2.2021 på distansmöte. Styrelsen behandlar bland annat försäljning av byggnader med anknytande markområde i Strömfors bruk som ägs av Lovisa stad.

Lovisa stad har gjort upp en lista över de fastigheter som ägs av staden och ska säljas som en del av programmet för balansering av ekonomin. På listan finns också byggnader med anknytande markområde i Strömfors bruk som ägs av Lovisa stad. Renoveringsskulden för områdets byggnader är stor och flera av byggnaderna kräver snabba och omfattande renoveringsåtgärder.

Syftet är att hitta en köpare som är intresserad av att utveckla turismen och näringslivet på området och som med sina utvecklingsåtgärder och investeringar stöder utvecklingen av bruket och Lovisa och deras attraktivitet. Områdets byggnader med anknytande markområde säljs som en enhetlig enhet. Försäljningen av området genast i början av planläggningsprocessen stöder framtida utvecklingsidéer.

Under försäljningsprocessen och i det avtal som ingås ska man beakta de faktorer som hänför sig till planläggningen och markanvändningen och de förändringar som de medför. Under försäljningen ska man beakta också att försäljningen inte försvårar museiverksamheten i byggnaden för övre smedjan som förblir i Lovisa stads ägo.

Ärendet går vidare efter stadsstyrelsens beslut till stadsfullmäktige för behandling.

Stadsstyrelsens föredragningslista 22.2.2021