Stadsstyrelsen föreslår att verksamheten på Forsby hälsostation flyttas till huvudhälsostationens lokaler

Koskenkylän terveysasema Forsby hälsocenter

Stadsstyrelsen i Lovisa beslutade på sitt sammanträde 7.10.2019 föreslå stadsfullmäktige att verksamheten på Forsby hälsostation senast 1.7.2020 flyttas till huvudhälsostationens lokaler som ligger i Lovisa centrum. Beslutet tillkom efter två omröstningar.

Stadsdirektörens utgångsförslag för stadsstyrelsen var i enlighet med det beslut som grundtrygghetsnämnden fattade 12.9.2019 att verksamheten på Forsby hälsostation inte flyttas till huvudhälsostationen. Det ursprungliga förslaget för föredraganden i grundtrygghetsnämnden var att verksamheten på Forsby hälsostation flyttas till huvudhälsostationen.

Stadsstyrelsen röstade först om ett tillägg föreslaget av Tom Liljestrand att verksamheten på Forsby hälsostation skulle effektiveras bland annat genom minskade öppethållningstider så att föreslagna personalminskningar kan förverkligas. Lotte-Marie Uutinen framförde, i enlighet med det förslag som föredraganden i grundtrygghetsnämnden föreslagit, motförslaget att verksamheten på Forsby hälsostation senast 1.7.2020 flyttas till huvudhälsostationen. I omröstningen gick Lotte-Marie Uutinens ändringsförslag vidare med rösterna 5–4.

I den andra omröstningen vann Lotte-Marie Uutinens förslag om att flytta verksamheten till huvudhälsostationen föredragandens utgångsförslag om att verksamheten inte flyttas till huvudhälsostationen med rösterna 7–2.

Det slutliga beslutet i ärendet fattas av stadsfullmäktige 16.10.2019.