Stadsstyrelsen i Lovisa stad föreslår att undervisningspersonalen inte permitteras

Enligt den preliminära beslutsförteckningen beslutade stadsstyrelsen, som sammanträdde måndag 8.2.2021, föreslå stadsfullmäktige att undervisningspersonalen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt gymnasieundervisningen (lärare och skolgångshandledare) inte permitteras 2021, vilket strider mot de tidigare riktlinjerna för permitteringen av stadens personal.

Beslutet krävde omröstning, och ändringsförslaget godkändes med rösterna 3–5. Ärendet ska ännu behandlas av stadsfullmäktige.

Stadsstyrelse beslutade också remittera Lovisa stads strategi för ny beredning. Remitteringsförslaget motiverades med att strategiförslaget långt handlar om en helt ny strategi istället för en uppdatering av gällande strategi, vilket varit avsikten. I remitteringsförslaget konstaterades bland annat också att de förtroendevaldas möjligheter att delta i strategiarbetet har varit begränsade och att nämndernas utlåtanden inte har beaktats. Det påpekades också att stadens nuvarande strategi har fokus på utveckling av stadens alla områden.

Beslutet fattades efter omröstning, med rösterna 2–7.

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att tf. direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, näringslivschefen Sari Paljakka väljs till den ordinarie tjänsten som direktör för centralen från och med 1.4.2021.

Stadsstyrelsen beslutade också om utbetalning av ersättning åt stadsdirektörens för utebliven bilförmån. Enligt det enhälligt godkända ändringsförslaget betalas det till stadsdirektören en förhöjning av lönen som motsvarar bilförmånen på 900 euro till dess att den nya elbilen har tagits i bruk.