Stadsstyrelsen slopade ändringar i planförslaget till delgeneralplan för Valkom med närområden

Stadsstyrelsen beslöt 26.6.2023 att planförslaget till delgeneralplan för Valkom med närområden framläggs offentligt utan de ändringar som gjordes vid näringslivs- och infrastrukturnämndens sammanträde 25.5.2023.  

Näringslivs- och infrastrukturnämnden beslöt vid sitt sammanträde 25.5.2023 göra följande ändringar i förslaget: ”markanvändningen i generalplaneförslaget för Estlandstriangeln ändras så att den motsvarar huvudprinciperna i den gällande detaljplanen. Dessutom märker man ut på generalplaneförslagskartan väster om banan en vägförbindelse som tjänar hamnen. Den befintliga skogen betecknas som skyddsgrönområde väster om banan.” Stadsdirektören beslöt dock 7.6.2023 utöva sin övertagningsrätt angående näringslivs- och infrastrukturnämndens beslut och ärendet överfördes till styrelsen. Stadsstyrelsen beslöt 26.6.2023 efter en jämn omröstning att planförslaget till delgeneralplan för Valkom med närområden framläggs offentligt utan dessa ändringar. 

Således kommer till följande planförslaget till delgeneralplan och övrigt bifogat planmaterial framläggas offentligt i den form som de presenterades på näringslivs- och infrastrukturnämndens sammanträde 25.5.2023. Behövliga utlåtanden begärs också utifrån dessa. Lovisa stad meddelar då planen framläggs.