Stadsstyrelsen valde företagare till Ekudden

Styrelsen beslöt även föreslå att ett förslag till ändring av detaljplanen på en tomt på Chiewitzgatan tas till ny beredning. Detaljplanändringen och campingområdets framtid diskuterades på stadsstrelsens möte i Lovisa den 5.2.2018.

De nya företagarna vid Ekuddens campingområde heter Tuomas Konttinen och Simge Arikan. Arrendeavtalet ingås för tre år i enlighet med anbudet med ett årsarrende på 24 000 euro. I avtalet skrivs in en optionsperiod på sju år i enlighet med anbudet med ett årsarrende på 32 000 euro.

Bäst av sex anbud

Konttinens och Arikans anbud var det bästa av sex alternativ. Vad gäller verksamhetsinnehållet var alla anbud ändamålsenliga, men variationen av tjänster anknutna till verksamheten var större. Årsarrendena i de anbud som lämnades in varierade avsevärt, vilket var avgörande för valet av företagare.

Staden och företagaren bör förhandla om behovet av en reparation av Grå villan och byggandet av en servicebyggnad på campingområdet innan det slutliga avtalet kan göras upp. Företagarna vill reservera en möjlighet att bedöma dugligheten av sin företagsidé på nytt om tre år.

Detaljplanändring föreslås gå till ny beredning

Stadsstyrelsen behandlade på måndagen den 5.2 även ett omdiskuterat förslag till ändring av detaljplanen på en tomt i Norrtull.

Staden planerar en ändring av detaljplanen på den del av kvarter 109 som angränsar till Chiewitzgatan. Tekniska nämnden i Lovisa beslöt att tillåta byggandet av ett våningshus med högst tre våningar på den tomma tomten. Beslutet togs upp i stadsstyrelsen efter att stadsdirektör Jan D. Oker-Blom använt sin upptagningsrätt.

Styrelsen beslöt föreslå för stadsfullmäktige att planändringen tas till ny beredning, i vilken man bättre tar hänsyn till de anmärkningar som har framförts.