Stadsstyrelsens möte 4.9.2023

På stadsstyrelsens möte 4.9.2023 behandlas bland annat:

  • Namnet på Lovisa stadsdel 10 föreslås ändras från Ulrika-Märlax till Drottningstranden. – Namnen på bostadsområdena i stadsdelen påverkas inte av beslutet. Det slutliga beslutet i saken tas av fullmäktige.
  • Besättande av tjänsten som dataförvaltningschef. – Mika Tepponen föreslås väljas till tjänsten.
  • Strandskvären på Drottningstranden föreslås få namnet Victoriaplatsen. – Det slutliga beslutet i saken tas av fullmäktige.
  • Riksdagens biträdande justitieombudsmans avgörande i klagomålsärende. –  Ett klagomål hade 1.6.2022 anförts hos riksdagens justitieombudsman angående stadsdirektörens förfarande i anslutning till bisysslor och bindningar. Riksdagens biträdande justitieombudsman avgjorde ärendet genom beslutet EOAK/3471/2022 som meddelades 18.8.2023. Klagomålet ledde inte till åtgärder och riksdagens biträdande justitieombudsman ansåg att det inte fanns något klandervärt i stadsdirektörens eller stadsstyrelsens förfarande.
  • Stadsstyrelsen väljer representanter till nämnder och direktioner. – I Lovisa är mandatperioden för stadsstyrelsen två år och således valde fullmäktige en ny stadsstyrelse i maj 2023.

Stadsstyrelsens föredragningslista 4.9.2023