Svenskspråkiga utbildningssektionen behandlar Haddom skolas fortsatta verksamhet 14.12.2021

Haddom skola

Nämnden för bildning och fostrans svenskspråkiga utbildningssektion behandlar på sitt sammanträde 14.12.2021 den svenskspråkiga lågstadieskolan Haddom skolas framtid. Enligt föredragandens förslag ska Haddom skolas verksamhet läggas ned 1.8.2022 och hörandeprocesser som anknyter till nedläggningen ska inledas.

Nedläggningen motiveras med en låg elevprognos och de utmaningar som skolbyggnaden har. Från sektionen förs ärendet till stadsstyrelsen, och det slutgiltiga beslutet fattas i stadsfullmäktige.

Haddom skolas verksamhet har behandlats i stadens beslutsfattande organ flera gånger efter att man upptäckte inneluftsproblem i skolbyggnaden hösten 2020. Näringslivs- och infrastrukturnämnden beslutade i mars 2021 att skolbyggnaden inte renoveras på grund av höga kostnader.

Haddom skola har sin verksamhet i ersättande lokaler vid Generalhagens skola under läsåret 2021–2022. Svenskspråkiga utbildningssektionen beslutade 29.6.2021 att läget för Haddom skola ska vara klart senast vid utgången av april 2022.

I enlighet med utbildningssektionens beslut har beredningen av ärendet fortsatts genom att ordna tre aftonskolor i oktober och november 2021 för att utreda helheten. I aftonskolorna har behandlats bland annat de konstruktionsundersökningar som utförts i skolbyggnaden.

Elevprognosen under de närmaste åren är cirka 20 barn

En del av barnen på elevupptagningsområdet för Haddom skola bytte skola till Kapellby skola i Lappträsk hösten 2021. Enligt enkäten som genomfördes bland vårdnadshavarna till dessa elever skulle de flesta barn fortsätta i Kapellby skola även om Haddom skola renoverades eller verksamheten fortsatte i ersättande lokaler. Elevprognosen för Haddom skola under de närmaste åren är cirka 20 elever. På grund av elevantalet skulle Haddom skola vara en tvålärarskola i framtiden.

Enligt föredragningstexten påvisar utredningarna att elevantalet i Haddom skola är låg också på lång sikt, skolbyggnadens renoveringskostnader är höga och renoveringen kan ta två läsår då man skulle behöva ersättande lokaler. Det finns inte trygga och långsiktiga ersättande lokaler.

– Enkäten har avslöjat att osäkerheten om skolans framtid oroar eleverna, vårdnadshavarna och personalen. Därför är det nu viktigt att fatta ett hållbart och långsiktigt beslut, konstaterar utbildningschef Timo Tenhunen.

Det föreslås att beslutsprocessen för nedläggningen av Haddom skola ska framskrida enligt följande:

  • Vårdnadshavarna till eleverna i Haddom skola har meddelats om nedläggningsförslaget på informationsmötet 9.12.2021.
  • Utbildningssektionen behandlar ärendet 14.12.2021.
  • Hörandeprocessen inleds efter utbildningssektionens sammanträde. Hörandet sker skriftligt och muntligt. Hörandet ordnas 11.1.2022 klockan 18.
  • Bedömningen av konsekvenser för barn görs i januari 2022.
  • Stadsstyrelsen behandlar ärendet 24.1.2022.
  • Stadsfullmäktige beslutar om ärendet 16.2.2022.
  • Nämnden för fostran och bildning beslutar om elevupptagningsområdet.

Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektions föredragningslista 14.12.2021

Bland annat rapporterna över konstruktionsundersökningarna i Haddom skola, undersökningsrapporterna över de lokaler som undersökts som eventuella ersättande lokaler och resultaten av de enkäter som gjorts bland vårdnadshavarna finns som bilaga.