Svenskspråkiga utbildningssektionen tar 2.6.2021 ställning till ordnandet av Haddoms skolas skolverksamhet

Den svenskspråkiga utbildningssektionen behandlar 2.6.2021 på sitt sammanträde ordnandet av Haddom skolas skolverksamhet från och med början av höstterminen 2021. Det föreslås att Haddom skola läggs ner från och med 1.8.2021 och eleverna anvisas en annan närskola på elevupptagningsområdet. I förslaget betonas att man ska hitta en långsiktig och hållbar lösning för Haddom skolas skolarrangemang.

Det föreslås att elevupptagningsområdena samtidigt uppdateras så att de elever som bor söder om Hopomvägen hör till elevupptagningsområdet för Generalhagens skola och de elever som bor norr om Hopomvägen hör till elevupptagningsområdet för Sävträsk skola. Om fördelningen av Haddom skolas elever till nya närskolor från och med läsåret 2021–2022 görs med Hopomvägen som delare är Sävträsk skola närskola för 12 elever och Generalshagens skola närskola för 24 elever.

Näringslivs- och infrastrukturnämnden beslutade i mars 2021 att skolbyggnaden för Haddom skola inte renoveras på grund av höga kostnader. Haddom skola har haft sin verksamhet i ersättande lokaler vid Gamla Stranden från och med oktober 2020. Lokalerna står till skolans förfogande endast till slutet av vårterminen 2021. Det har undersökts en möjlighet att använda fastigheten för Talludden, det vill säga lokalerna för före detta Kuggom daghem, som ersättande lokaler.

Den svenskspråkiga utbildningssektionen har tidigare på våren begärt av centralen för bildning och välfärd och centralen för näringsliv och infrastruktur tilläggsutredningar bland annat om Talluddens kondition och kostnaderna för renovering av lokalerna för undervisningsändamål.

Enligt utredningarna kräver fastigheten för Talludden en omfattande grundläggande renovering om några år. Kostnaderna för renoveringen beräknas uppgå till 516 000–645 000 euro. Den fukts- och inneluftstekniska konditionsundersökningen påvisar att det inte av hälso- och säkerhetsorsaker kan rekommenderas att flytta Haddom skolas verksamhet till lokalerna för före detta Kuggom daghem eftersom det inte räcker att endast reparera ytorna i fastigheten. Enligt konditionsundersökningen ska i byggnaden vidtas många brådskande förbättringsåtgärder innan den kan tas i bruk i undervisningssyfte. Kostnaderna för dessa åtgärder beräknas uppgå till 162 500 euro. Lösningen är dock kortsiktig, och om några år ska man hitta nya ersättande lokaler för Haddom skola.

Centralen för bildning och välfärd har utfört en bedömning av konsekvenser för barn som omfattade en enkät både för eleverna och för deras vårdnadshavare. Därtill har utförts bedömningar av konsekvenser av olika skolalternativ: flyttning av Haddom skola till fastigheten för Talludden eller lokalerna för Kuggom traditionscentrum, flyttning av skolan till Generalhagens skola och Sävträsk skola eller sammanslagning av skolan med Generalhagens skola.

Den svenskspråkiga utbildningssektionens beslut tas sedan upp till behandling i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Nämnden för fostran och bildnings svenskspråkiga utbildningssektions föredragningslista 2.6.2021

Den fukts- och inneluftstekniska konditionsundersökningen för före detta Kuggom daghem (undersökningsrapporten finns på finska).