Lovisa småbarnspedagogik: Tidigt stöd med positiv diskriminering

Utbildningsstyrelsen utlyste statens specialunderstöd för att främja positiv diskriminering inom småbarnspedagogik 2019–2020. Med understödet stöds utvecklandet av verksamhetsmodeller, strukturer och praxis genom att stödja möjligheter för anordnarna av småbarnspedagogik att anställa tilläggspersonal.

Lovisas projektplan beviljades ett understöd på 36 000 euro. Med projektfinansieringen har vi anställt en projektlärare inom småbarnspedagogik, Hanna Heiskari, som utvecklar tillsammans med speciallärarna inom småbarnspedagogik stöd som ges periodvis. Det periodvisa stödet omfattar olika åtgärder som stöder grundpedagogiken.

I centrum för utvecklingsprojektet är de barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och som därför behöver mest stöd. NPF-barn behöver ofta handledning och stöd för att vardagen ska löpa smidigt och med sociala kontakter med kompisar. Med hjälp av projektläraren kan man i ett tidigt skede ge snabbt och effektivt välfungerande stöd till de barn som behöver stöd. När projektläraren arbetar i barngruppen spelar hennes observationer en viktig roll. Utifrån observationerna diskuterar man med det team som arbetar med barngruppen och kommer överens om förfaringssätt tillsammans med en speciallärare och gruppens lärare inom småbarnspedagogik. I och med projektet strävar man efter att öka den medvetna effektiviseringen av daghemmets vardagsaktiviteter samt den systematiska utvärderingen och anpassningen av den vardagliga miljön och verksamheten för barnets behov. Målet för utvecklingsprojektet är att inleda och genomföra det periodvisa stödet som en del av daghemgruppens normala verksamhet.

Vi vill också utveckla stödet som ges periodvis så att man med stödet vid behov erbjuder en individuell övergång till en ny barngrupp inom småbarnspedagogik eller vid etappmålet inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Längden av det periodvisa stödet varierar enligt behov mellan de olika småbarnspedagogiska enheterna i Lovisa. Projektläraren räknas inte med i relationstalet mellan barnen och personalen.

Mer information: chef för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044 349 3132, sofia.hoff@loviisa.fi